This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Directors
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
 • Takashi Iwasaki
 • Teiichi Goto
 • Masahiro Ota
 • Shigenobu Inenaga
 • Junji Okada

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Senior Vice Presidents
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
Corporate Vice Presidents
 • Takashi Iwasaki
 • Teiichi Goto
 • Masahiro Ota
 • Shigenobu Inenaga
 • Junji Okada
 • Masato Yamamoto
 • Naoto Yanagihara
 • Shigeru Sano
 • Masahiro Fukuoka
 • Toshikazu Ban
 • Kaoru Terashima
 • Akira Yoda, CDO
 • Shoei Imai
 • Naoki Hama
 • Chisato Yoshizawa
Fellows
 • Toshiro Hayakawa
 • Masahiro Asami
 • Hiroyuki Watanabe

Audit & Supervisory Board Members

 • Mamoru Matsushita
 • Kazuya Mishima