Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Shigehiro Nakajima
Directors
 • Kouichi Tamai
 • Yuzo Toda
 • Toru Takahashi
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Yoshihisa Goto
 • Takatoshi Ishikawa
 • Kenji Sukeno
 • Kazuhiko Furuya
 • Koji Yokota
 • Masahiro Asami
 • Hiroshi Tanaka

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Shigehiro Nakajima
Executive Vice President Kouichi Tamai
Senior Vice Presidents
 • Yuzo Toda
 • Toru Takahashi
Corporate Vice Presidents
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Yoshihisa Goto
 • Takatoshi Ishikawa
 • Kenji Sukeno
 • Kazuhiko Furuya
 • Koji Yokota
 • Masahiro Asami
 • Hiroshi Tanaka
 • Hideaki Horie
 • Toshiro Hayakawa
 • Hiroyuki Sakai
 • Joh Kumura
 • Ryutaro Hosoda
 • Shigekazu Matsuki
 • Morihiro Atsumi
 • Yasuhiro Yoshioka
 • Shorei Mori
 • Kazuya Mishima
 • Norio Shibata
 • Tomoyoshi Ueno
 • Masahiro Ota
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
Fellow
 • Toshiaki Aoai

Audit & Supervisory Board Members

 • Kouichi Suematsu
 • Kazuhito Yamamura