Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Shigehiro Nakajima
Directors
 • Kouichi Tamai
 • Yuzo Toda
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Kenji Sukeno
 • Masahiro Asami
 • Norio Shibata
 • Tomoyoshi Ueno
 • Go Miyazaki

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Shigehiro Nakajima
Executive Vice Presidents
 • Kouichi Tamai
 • Yuzo Toda
Senior Vice Presidents
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Kenji Sukeno
Corporate Vice Presidents
 • Masahiro Asami
 • Norio Shibata
 • Tomoyoshi Ueno
 • Go Miyazaki
 • Hiroshi Tanaka
 • Toshiro Hayakawa
 • Hiroyuki Sakai
 • Masahiro Ota
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki
 • Atsushi Adachi
 • Shigenobu Inenaga
 • Teiichi Goto
 • Naoto Yanagihara
 • Hisanori Makaya
Fellows
 • Yasuhiro Yoshioka
 • Kazuhiko Furuya

Audit & Supervisory Board Members

 • Kouichi Suematsu
 • Kazuhito Yamamura