Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Shigehiro Nakajima
Directors
 • Kouichi Tamai
 • Yuzo Toda
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Kenji Sukeno
 • Kazuhiko Furuya
 • Masahiro Asami
 • Hiroshi Tanaka
 • Norio Shibata

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Shigehiro Nakajima
Executive Vice President Kouichi Tamai
Senior Vice Presidents
 • Yuzo Toda
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
Corporate Vice Presidents
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Kenji Sukeno
 • Kazuhiko Furuya
 • Masahiro Asami
 • Hiroshi Tanaka
 • Norio Shibata
 • Toshiro Hayakawa
 • Hiroyuki Sakai
 • Ryutaro Hosoda
 • Morihiro Atsumi
 • Yasuhiro Yoshioka
 • Tomoyoshi Ueno
 • Masahiro Ota
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki
 • Atsushi Adachi
 • Shigenobu Inenaga
 • Teiichi Goto
Fellow
 • Toshiaki Aoai

Audit & Supervisory Board Members

 • Kouichi Suematsu
 • Kazuhito Yamamura