Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Directors
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki
 • Teiichi Goto
 • Hisanori Makaya

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Senior Vice Presidents
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
Corporate Vice Presidents
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki
 • Teiichi Goto
 • Hisanori Makaya
 • Toshiro Hayakawa
 • Masahiro Asami
 • Tomoyoshi Ueno
 • Masahiro Ota
 • Shigenobu Inenaga
 • Naoto Yanagihara
 • Shigeru Sano
 • Masahiro Fukuoka
 • Toshikazu Ban
 • Kaoru Terashima

Audit & Supervisory Board Members

 • Kazuhito Yamamura
 • Mamoru Matsushita