Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Directors
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
 • Masahiro Asami
 • Tomoyoshi Ueno
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Senior Vice Presidents
 • Toru Takahashi
 • Takatoshi Ishikawa
 • Keiji Mihayashi
 • Norio Shibata
Corporate Vice Presidents
 • Masahiro Asami
 • Tomoyoshi Ueno
 • Go Miyazaki
 • Masaru Yoshizawa
 • Takashi Iwasaki
 • Toshiro Hayakawa
 • Masahiro Ota
 • Shigenobu Inenaga
 • Teiichi Goto
 • Hisanori Makaya
 • Naoto Yanagihara
 • Shigeru Sano
 • Masahiro Fukuoka
 • Toshikazu Ban

Audit & Supervisory Board Members

 • Kazuhito Yamamura
 • Mamoru Matsushita