การรับรองมาตราฐาน

certification

การรับรองมาตรฐาน

ระบบการจัดการตามมาตรฐานไอเอสโอมาตรฐานไอเอสโอเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย International Standard Organization ซึ่งเป็นองค์กรสากล ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเสมอภาคกัน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาบริการ และศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ รวม 23 แห่ง
  2. มาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขาบริการ รวม 9 แห่ง
  3. มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ISO45001) สำหรับศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 แห่ง
  4. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISO 27001) สำหรับศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (DTC) และสำนักงานใหญ่
  1. Environmental Management System (ISO 14001) for Head Office, Service branches and Document Technology Center, total 23 branches
  2. Quality Management System (ISO 9001) for Head Office and Service Branches, total 9 branches
  3. Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001) for Document Technology Center
  4. Information Security Management System (ISO 27001) for Document Technology Center (DTC) and Head Office.

Logo BSI ISO 14001Logo BSI ISO9001 FUJIFILM BI Thailand

ใบรับรองมาตรฐาน สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ

ISO SGS 27001

ใบรับรองมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์บางพลี


 


ใบรับรองฉลากเขียว

คือฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้น คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจะได้รับผล ประโยชน์ในแง่กำไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนและส่งผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Hisui
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Botan2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Botan
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Natane
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Nami , M2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Luffy , M3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Akebono 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Thai Green Label รุ่น Iolaus