แนวคิดริเริ่มของฟูจิฟิล์มฯ ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดริเริ่มของฟูจิซีร็อกซ์ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดริเริ่มของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งแนวทางการนำวัสดุใช้แล้วมาใช้อีก (recycle) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นได้ก่อตั้ง “ระบบการหมุนเวียนทรัพยากร” หรือ “Integrated Recycling System” เพื่อรองรับวงจรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้สอดคล้องกับการมุ่งใช้วัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ‘Zero Landfill’ หรือ “การฝังกลบเป็นศูนย์” นั่นเอง

แนวคิดนี้ที่ญี่ปุ่น

ในปี 1995 ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้อะไหล่รีไซเคิลที่ศูนย์ Ebina โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้าเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิล ได้แก่ การคัดแยก, ซ่อมแซม และตรวจสอบ เป็นต้น เฉพาะอะไหล่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เคร่งครัดเท่านั้น จึงจัดส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอะไหล่ที่ใช้แล้วนี้ ต้องผ่านขบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับการตรวจสอบในผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกันจากนั้นจึงนำออกสู่ตลาด อะไหล่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งนับเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่บรรลุการฝังกลบเป็นศูนย์ และจากผลของความพยายามนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2003 เป็นต้นมา กิจกรรมการรีไซเคิลนี้ถูกบรรจุในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของ “ระบบการหมุนเวียนทรัพยากร” อย่างยั่งยืน และปี 2005สายงานผลิตรีไซเคิลนี้ ถูกย้ายไปยังโรงงาน Suzuka FUJIFILM Business Innovation จำกัด เพื่อมุ่งในการปรับปรุงอะไหล่ที่ใช้แล้ว ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและได้ก่อตั้งศูนย์รีไซเคิลในภูมิภาคต่างๆ ในปีต่อๆมา เช่น ในประเทศไทย จีน เกาหลี ออสเตรเลีย เป็นต้น