Ban Giám đốc

 
Ông Shingo Sakano  Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Diệu Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Khối vận hành doanh nghiệp
Ông Phan Việt Hồng Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
Ông Ryo Nishibayashi Phó Giám Đốc phòng Kế Hoạch & Tiếp Thị
Bà Nguyễn Cẩm Tú Phó Giám Đốc phòng Kinh doanh miền Bắc
Ông Ngô Thanh Vũ Phó Giám Đốc phòng Kinh doanh miền Nam
Bà Lê Thị Thu Hương
Phó Giám Đốc - Kênh phân phối
Ông Nguyễn Việt Thắng Phó Giám Đốc phòng Đồ Họa Truyền Thông