Các hành động bị cấm thực hiện trên trang web này

Người dùng bị cấm thực hiện các hành động sau trên trang web này:

  1. Bất kỳ hoạt động nào cấu thành hoặc có thể dẫn đến bất kỳ vi phạm nào liên quan đến bảo mật hoặc tài sản tài chính của Công ty hoặc bên thứ ba.
  2. Bất kỳ hoạt động nào cấu thành hoặc có thể dẫn đến bất kỳ vi phạm nào liên quan đến Công ty hoặc bên thứ ba.
  3. Bất kỳ hoạt động nào cấu thành hoặc có thể dẫn đến bất kỳ mâu thuẫn nào với trật tự công cộng và các tiêu chuẩn đạo đức chung.
  4. Bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hành động nào được thực hiện để tạo ra lợi nhuận, bao gồm bất kỳ hoạt động nào có thể tạo thành sự chuẩn bị cho các hành động đó.
  5. Bất kỳ hoạt động nào tạo thành hoặc mở đường cho các hành vi phạm tội, bao gồm bất kỳ hành vi nào có thể dẫn tới các hành động đó.
  6. Bất kỳ thông báo sai hoặc các thủ tục đăng ký sai chẳng hạn như đăng ký địa chỉ e-mail của người khác.
  7. Bất kỳ hoạt động nào tạo thành hoặc có thể dẫn đến thiệt hại cho tên tuổi hay danh tiếng của Công ty hoặc bên thứ ba.
  8. Bất kỳ hoạt động nào cấu thành hoặc có thể dẫn đến việc sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ chương trình máy tính độc hại nào như vi rút.
  9. Bất kỳ hoạt động nào tạo thành hoặc có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ điều luật, điều lệ hoặc pháp lệnh nào.
  10. Bất kỳ hoạt động khác nào mà Công ty có thể coi là không phù hợp.