Nhãn hiệu

Trademarks

Nhãn hiệu

Vào 01/04/2021, Fuji Xerox đã đổi tên thành FUJIFILM Business Innovation. FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì đối với các sản phẩm được bán dưới thương hiệu Xerox và Fuji Xerox.

Xerox, Xerox và Thiết kế, cũng như Fuji Xerox, Fuji Xerox và Thiết kế là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.