Nederland

Gebruikshandleiding (HTML)

U kunt de bedieningshandleiding zien.

[video] Bedieningshandleiding voor FP-Z8000 projector

Gebruiksaanwijzing (PDF)

U kunt de bedieningshandleiding downloaden.

Basishandleiding (PDF)

U kunt de basishandleiding downloaden.

[PDF] Bedieningshandleiding voor FP-Z8000 projector

Software

Warping and Blending Tool en de USB-drive Ver1.16

ZIP: 10.5MB

Licentieovereenkomst voor Warping and Blending Tool

Deze Licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is een juridische overeenkomst tussen u (een persoon of een entiteit) en FUJIFILM Corporation ("FUJIFILM"), waarin de algemene voorwaarden worden uiteengezet van de licentie die aan u is verleend voor het gebruik van Warping and Blending Tool ("Software"). 

Door de Software te downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, download of gebruik de Software dan niet. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

1    LICENTIEVERLENING

(a)    Behoudens de bepalingen en algemene voorwaarden van deze Overeenkomst verleent FUJIFILM u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royaltyvrije licentie om de Software uitsluitend te gebruiken voor het regelen van de scheer- en mengfunctie van FUJFIILM's FP-Z8000 op uw computer (gezamenlijk het "Doel").

(b)    De looptijd van de licentie in de voorgaande paragraaf begint op de releasedatum  van deze Overeenkomst en eindigt (i) wanneer het Doel is voltooid, (ii) wanneer FUJIFILM de aan u verleende licentie beëindigt, door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van FUJIFILM, of (iii) wanneer FUJIFILM deze Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 7, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

(c)    Aan het einde van de looptijd van de licentie zoals uiteengezet in het voorgaande artikel, zult u, op eigen verantwoordelijkheid en kosten, onmiddellijk de Software inclusief de kopieën ervan van uw computer verwijderen.

2    BEPERKINGEN

(a)    U mag de Software niet gebruiken voor andere doeleinden dan het Doel.

(b)    U mag de Software niet geheel of gedeeltelijk distribueren, verhuren, leasen of anderszins overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM. U mag ook geen sublicentie geven voor alle of een deel van de rechten die FUJIFILM aan u heeft verleend op grond van deze Overeenkomst, toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM.

(c)    U mag de Software niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag ook geen auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen die op of in de Software verschijnen, wijzigen of verwijderen. 

(d)    U erkent dat noch de Software, noch enig deel daarvan zal worden overgedragen of geëxporteerd naar een land of op enige wijze zal worden gebruikt in strijd met wetten en voorschriften inzake exportcontrole waaraan de Software is onderworpen.

(e)    U mag deze Overeenkomst of een van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM.

3    DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a)    FUJIFILM levert de Software "ZOALS DEZE IS" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. FUJIFILM GEEFT GEEN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT ANDERE ZAKEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN, OCTROOIEN, HANDELSGEHEIMEN OF ANDERE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDE PARTIJEN, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

(b)    FUJIFILM is in geen geval aansprakelijk voor algemene, bijzondere, directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen) die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software, zelfs indien FUJIFILM op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4    EIGENDOM
Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Software zijn eigendom van en worden bewaard door FUJIFILM of de externe leveranciers zoals aangegeven op of in de Software. Niets in dit document mag uitdrukkelijk of impliciet worden opgevat als het overdragen of verlenen van enig recht, licentie of titel aan u, anders dan die uitdrukkelijk worden verleend onder deze Overeenkomst.

5     BEËINDIGING
In het geval dat u een van de algemene voorwaarden hiervan schendt, kan FUJIFILM deze Overeenkomst onmiddellijk zonder kennisgeving beëindigen. In dit geval moet u de Software onmiddellijk van uw computer verwijderen. 

6    TERMIJN
Deze Overeenkomst is van kracht tot de datum waarop u de Software verwijdert, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met artikel 5 van deze Overeenkomst. Niettegenstaande de voorgaande zin blijven de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. 

7    TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE EN PLAATS VAN ZITTING

(a)    Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan zonder verwijzing naar enige keuze of conflicterende wettelijke principes.

(b)    Elke actie of rechtszaak onder of met betrekking tot deze Overeenkomst zal alleen worden ingesteld en de partijen stemmen hierbij in met en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de arrondissementsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan. In geval van een geschil in verband met deze Overeenkomst, heeft de winnende partij recht op terugbetaling van al haar kosten in verband met een dergelijk geschil, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en deskundigen en gerechtskosten. De Partijen zullen in verband hiermee geen beroep doen op de mogelijkheid van berechting door een jury en/of verweermiddelen op basis van de plaats van het geschil, het ongemak van het forum, het ontbreken van persoonlijke jurisdictie of jurisdictie over het onderwerp of dergelijke in een actie of rechtszaak die uit een dergelijk geschil voortvloeit, en zij zien hiervan af. De partijen komen hierbij overeen dat het vonnis, decreet of bevel van een rechtbank van laatste redmiddel of een rechtbank met een lager rechtsgebied waartegen geen beroep is ingesteld in Tokio, Japan definitief en bindend is voor beide partijen.

8    DIVERSEN

(a)    Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en FUJIFILM en vervangt alle eerdere communicatie, verklaringen en overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Software.

(b)    Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid deze Overeenkomst niet als geheel geldig of niet-afdwingbaar maken, en een dergelijke bepaling zal worden gewijzigd en geïnterpreteerd om het doel van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken. 

Releasedatum: 23 april 2021

FUJIFILM PROJECTORREGELAAR ver1.0

ZIP: 280KB

Licentieovereenkomst FUJIFILM PROJECTOR CONTROLLER

Deze Licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is een juridische overeenkomst tussen u (een persoon of een entiteit) en FUJIFILM Corporation ("FUJIFILM"), waarin de algemene voorwaarden van de licentie die aan u is verleend voor het gebruik van FUJIFILM PROJECTOR CONTROLLER ("Software") worden uiteengezet. 

Door de Software te downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, download of gebruik de Software dan niet. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

1    LICENTIEVERLENING

(a)    Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verleent FUJIFILM u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royaltyvrije licentie om de Software uitsluitend te gebruiken voor het regelen van de werking van FUJFIILM's projector op uw computer (gezamenlijk het "Doel").

(b)    De looptijd van de licentie in de voorgaande paragraaf begint op de releasedatum  van deze Overeenkomst en eindigt (i) wanneer het Doel is voltooid, (ii) wanneer FUJIFILM de aan u verleende licentie beëindigt, door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van FUJIFILM, of (iii) wanneer FUJIFILM deze Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 7, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

(c)    Aan het einde van de looptijd van de licentie zoals uiteengezet in het voorgaande artikel, zult u, op eigen verantwoordelijkheid en kosten, onmiddellijk de Software inclusief de kopieën ervan van uw computer verwijderen.

2    BEPERKINGEN

(a)    U mag de Software niet gebruiken voor andere doeleinden dan het Doel.

(b)    U mag de Software niet geheel of gedeeltelijk distribueren, verhuren, leasen of anderszins overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM. U mag ook geen sublicentie geven voor alle of een deel van de rechten die FUJIFILM aan u heeft verleend op grond van deze Overeenkomst, toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM.

(c)    U mag de Software niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag ook geen auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen die op of in de Software verschijnen, wijzigen of verwijderen. 

(d)    U erkent dat noch de Software, noch enig deel daarvan zal worden overgedragen of geëxporteerd naar een land of op enige wijze zal worden gebruikt in strijd met wetten en voorschriften inzake exportcontrole waaraan de Software is onderworpen.

(e)    U mag deze Overeenkomst of een van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM.

3    DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a)    FUJIFILM levert de Software "ZOALS DEZE IS" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. FUJIFILM GEEFT GEEN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT ANDERE ZAKEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN, OCTROOIEN, HANDELSGEHEIMEN OF ANDERE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDE PARTIJEN, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

(b)    FUJIFILM is in geen geval aansprakelijk voor algemene, bijzondere, directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen) die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software, zelfs indien FUJIFILM op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4    EIGENDOM
Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Software zijn eigendom van en worden bewaard door FUJIFILM of de externe leveranciers zoals aangegeven op of in de Software. Niets in dit document mag uitdrukkelijk of impliciet worden opgevat als het overdragen of verlenen van enig recht, licentie of titel aan u, anders dan die uitdrukkelijk worden verleend onder deze Overeenkomst.

5    BEËINDIGING
In het geval dat u een van de algemene voorwaarden hiervan schendt, kan FUJIFILM deze Overeenkomst onmiddellijk zonder kennisgeving beëindigen. In dit geval moet u de Software onmiddellijk van uw computer verwijderen. 

6    TERMIJN
Deze Overeenkomst is van kracht tot de datum waarop u de Software verwijdert, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met artikel 5 van deze Overeenkomst. Niettegenstaande de voorgaande zin blijven de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. 

7    TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE EN PLAATS VAN ZITTING

(a)    Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan zonder verwijzing naar enige keuze of conflicterende wettelijke principes.

(b)    Elke actie of rechtszaak onder of met betrekking tot deze Overeenkomst zal alleen worden ingesteld en de partijen stemmen hierbij in met en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de arrondissementsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan. In geval van een geschil in verband met deze Overeenkomst, heeft de winnende partij recht op terugbetaling van al haar kosten in verband met een dergelijk geschil, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en deskundigen en gerechtskosten. De Partijen zullen in verband hiermee geen beroep doen op de mogelijkheid van berechting door een jury en/of verweermiddelen op basis van de plaats van het geschil, het ongemak van het forum, het ontbreken van persoonlijke jurisdictie of jurisdictie over het onderwerp of dergelijke in een actie of rechtszaak die uit een dergelijk geschil voortvloeit, en zij zien hiervan af. De partijen komen hierbij overeen dat het vonnis, decreet of bevel van een rechtbank van laatste redmiddel of een rechtbank met een lager rechtsgebied waartegen geen beroep is ingesteld in Tokio, Japan definitief en bindend is voor beide partijen.

8    DIVERSEN

(a)    Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en FUJIFILM en vervangt alle eerdere communicatie, verklaringen en overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Software.

(b)    Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid deze Overeenkomst niet als geheel geldig of niet-afdwingbaar maken, en een dergelijke bepaling zal worden gewijzigd en geïnterpreteerd om het doel van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken. 

Releasedatum:  6 juli 2022

Wanneer deze software wordt gebruikt met FP-Z8000, moet de firmwareversie van FP-Z8000 1.06 of hoger zijn.

  • * FP-Z5000 wordt niet ondersteund.
  • * FP-Z6000 wordt ondersteund door alle firmwareversies.