หน้าหลัก

ปรัชญาขององค์กร

เราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และล้ำสมัยเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับปรุงการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสังคม เป้าหมายที่ครอบคลุมของเราคือเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

เราจะสร้างมูลค่าใหม่โดยการรวมเทคโนโลยีที่โดดเด่นและล้ำสมัยของเราเข้าด้วยกัน ตลอดจนเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความพึงพอใจ

ด้วยความพยายามเช่นนี้เองที่เราจะก้าวข้ามขอบเขตของ “ภาพถ่ายและข้อมูล” เพื่อให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมไปจนถึงสังคม พัฒนาสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้นและช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาใหม่ขององค์กรของเรามีพื้นฐานมาจากการรับรู้ว่าพันธกิจของเราที่ปฏิบัติผ่านกิจกรรมขององค์กรที่ยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สังคมตระหนักว่าผู้คนทั่วโลกสามารถใช้ชีวิตที่มั่งคั่งทางจิตวิญญาณพร้อมกับมั่งคั่งทางวัตถุ และรู้สึกบรรลุเป้าหมายและพึงพอใจได้

Fujifilm ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และชัดเจน และด้วยเทคโนโลยีชั้นนําที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เราจึงมุ่งมั่นที่จะยังคงเป็นบริษัทชั้นนํา โดยรับเอาความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

เราจะสร้างวัฒนธรรมในที่ทํางานที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และชัดเจน ซึ่งช่วยให้เราแยกแยะข้อเท็จจริงที่เป็นกลางได้อย่างจริงใจและตรงไปตรงมา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และรับมือกับความท้าทายด้วยความกล้าหาญอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรนี้ เราจะลับคมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อให้เรายังคงเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง สร้างคุณค่าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และฝึกฝนการเป็นผู้นําแบบผู้บุกเบิก

เราได้จัดตั้งกฎบัตรของ Fujifilm Group ว่าด้วยพฤติกรรมองค์กรและหลักจรรยาบรรณเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของปรัชญาและวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัททั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ คณะกรรมการ ESG ของ FUJIFILM Holdings Corporation จะเป็นผู้กําหนดและแก้ไขกฎบัตรสําหรับพฤติกรรมและจรรยาบรรณขององค์กรนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท