หน้าหลัก

ปรัชญาขององค์กร

เราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และล้ำสมัยเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับปรุงการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสังคม เป้าหมายที่ครอบคลุมของเราคือเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

Fujifilm ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และชัดเจน และด้วยเทคโนโลยีชั้นนําที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เราจึงมุ่งมั่นที่จะยังคงเป็นบริษัทชั้นนํา โดยรับเอาความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

เราได้จัดตั้งกฎบัตรของ Fujifilm Group ว่าด้วยพฤติกรรมองค์กรและหลักจรรยาบรรณเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของปรัชญาและวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัททั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ คณะกรรมการ ESG ของ FUJIFILM Holdings Corporation จะเป็นผู้กําหนดและแก้ไขกฎบัตรสําหรับพฤติกรรมและจรรยาบรรณขององค์กรนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท