หน้าหลัก

โครงสร้าง R&D

Fujifilm ได้สร้างระบบของ “ห้องปฏิบัติการประจําแผนก” แบบ “แนวตั้ง” ที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยตรงของหน่วยงานเฉพาะและรับผิดชอบงานด้าน R&D โดยตรงต่อธุรกิจนั้น และระบบของ “ห้องปฏิบัติการขององค์กร” แบบ “ด้านเดียว” ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่ขับเคลื่อนผ่านธุรกิจฟิล์ม เช่น เคมีวัสดุขั้นสูง ภาพถ่าย ระบบการวิเคราะห์ และการผลิต และสามารถมอบเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับแต่ละธุรกิจจากมุมมองของทั่วทั้งกลุ่ม ระบบที่สํานักงานใหญ่ของฝ่ายบริหารจัดการการวิจัยและการพัฒนาทำการบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งแนวตั้งและแนวนอนนี้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวดเร็วและสร้างธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโต

ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของ Fujifilm เป็นศูนย์รวมของการสร้างคุณค่าใหม่ผ่าน “การผสมผสานและการสร้าง” รับผิดชอบในการดําเนินการวิจัยขั้นสูงทั่วทั้งกลุ่มบริษัท Fujifilm และสร้างเทคโนโลยีหลักให้เจาะลึกและขยายกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานสําหรับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ห้องปฏิบัติการได้นํานักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาเข้ามาอยู่รวมกัน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็น “พื้นที่เปิดกว้าง” ที่ขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถผสมผสานความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้
Fujifilm ยังสร้างธุรกิจใหม่ ๆ โดยการรวบรวมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่สร้างความแตกต่างให้บริษัท ด้วยการส่งเสริมความพยายามอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัท Fujifilm, ความร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ, การควบรวมกิจการ และพันธมิตรระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม (Industry-Academia Partnership) อีกด้วย