หน้าหลัก

โครงสร้างด้านการวิจัยและการพัฒนา

โครงสร้างด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ของ Fujifilm ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักสองแกน ได้แก่ “ห้องปฏิบัติการประจําแผนก” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละแผนกธุรกิจโดยตรงและดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจนั้นๆ และ “ห้องปฏิบัติการประจําองค์กร” ซึ่งรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีพื้นฐานให้กับทั้งกลุ่มบริษัท เนื่องจากการวิจัยและพัฒนานั้นดําเนินการโดยกลุ่มห้องปฏิบัติการทั้งสองกลุ่มดังกล่าว ทำให้สมาชิกของทั้งสองกลุ่มไม่เพียงแต่ได้รวมตัวกันเพื่อพูดคุยและทํางานร่วมกันในสาขาของตนเท่านั้น แต่ยังมีการอภิปรายด้านเทคนิคอย่างเป็นประจําตามทิศทางทางธุรกิจในอนาคตในการประชุมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีที่ CTO เป็นประธาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและผู้อํานวยการของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง

รูปแบบโครงสร้างองค์กร

ห้องปฏิบัติการประจําองค์กร: การแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่/การสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน
Frontier Core-Technology Laboratories
Synthetic Organic Chemistry Laboratories
Informatics Research Laboratory
Analysis Technology Center
Process Engineering & Technology Center
Imaging Technology Center
ห้องปฏิบัติการประจําแผนก: การแสวงหาการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง
Medical Systems Research & Development Center
Bio Science & Engineering Laboratories
Electronics Materials Research Laboratories
Display Materials Research Laboratories
Highly Functional Materials Research Laboratories
Recording Media Development Center
Graphic Communication Laboratories
Advanced Marking Research Laboratories
Imaging Soutions Development Center

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงจึงเป็นศูนย์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับความรู้เข้าด้วยกัน

ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของ Fujifilm ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2006 ในไคเซมาจิ จังหวัดคานางาวะ เพื่อเป็น “สถานที่เปิดกว้าง” ซึ่งขจัดอุปสรรคระหว่างสาขาทางเทคนิคและองค์กรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะดําเนินการวิจัยต้นฉบับที่ทันสมัยโดยมองไปยังอนาคต

ภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าใหม่ผ่านการผสมผสานและการสร้างสรรค์” เหล่านักวิจัย นักธุรกิจ และนักออกแบบจากหลายสาขาได้มีโอกาสมาพบปะและมีส่วนร่วมในการอภิปรายและโครงการต่างๆ อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างเทคโนโลยีและคุณค่าใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป