หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยี MEMS

เทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตส่วนประกอบของเครื่องจักรโดยใช้เมมเบรน Piezoelectric ที่เป็นเอกลักษณ์

  • ด้วยการผสมผสานความรู้ของเราเกี่ยวกับแผ่นรองแบบเพียโซอิเล็กทริกกับเทคโนโลยีของเราสําหรับการสร้างเมมเบรน/การประมวลผลด้วยกล้องจุลทรรศน์/งานความแม่นยําสูง เราสามารถออกแบบและผลิต MEMS ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ความเป็นไปได้ในอนาคต