หน้าหลัก

Synapse® 3D

NEW

นําเสนอโซลูชันการวิเคราะห์แบบ 3D ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการถ่ายภาพของ Fujifilm

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

Synapse 3D สร้างสรรค์โดยความร่วมมือกับอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด นําเสนอเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการดูแลอายุรศาสตร์โรคหัวใจโดยใช้งานได้อย่างง่ายดาย ระบบหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยแอปพลิเคชันขั้นสูงด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจที่รังสรรค์ขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบจากภาพและสนับสนุนการประเมินทางคลินิก

  • รายงานอายุรศาสตร์โรคหัวใจแบบมีโครงสร้างที่ครอบคลุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมการถ่ายภาพหัวใจด้วยคอมพิวเตอร์ (SCCT) และแนวทางปฏิบัติของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (AHA) และรวมเข้ากับรายงานที่มีโครงสร้างของ Synapse Cardiogy PACS
  • คุณสามารถทําการวิเคราะห์หลอดเลือดหัวใจโดยใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์และการแบ่งส่วนหลอดเลือดอัตโนมัติ*1 ที่ได้รับรางวัลของ Fujifilm

 *1 Kirişli HA และคณะ กรอบการทํางานในการประเมินมาตรฐานสําหรับการประเมินการตรวจพบการตีบของหลอดเลือดหัวใจ การหาปริมาณและอัลกอริธึมการแบ่งส่วนของช่องภายในในการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ 2013