Việt Nam

Tải xuống - Thông tin kỹ thuật

Cảm ơn bạn đã yêu cầu tải xuống.

Kết nối IP ONVIF

Chế độ độc lập

Tải xuống

ZIP: 3.0MB

Tải xuống

PDF: 69KB

Tải xuống

PDF: 26KB

Pelco-D

Tải xuống

PDF: 572KB

Pelco-P

Tải xuống

PDF: 188KB