Việt Nam

Ống kính Đa tiêu cự

NEW

Loại Đa tiêu cự Ngày &Đêm

DV2,2x4,1SR4A-SA2L

NEW

Góc rộng ngoài trời

Tiêu cự (mm)

4,1 - 9 (2,2x)

Phạm vi Màn trập

F1,6 - T360

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/1,8"]

WIDE: 100,0° x 74,4°

TELE: 45,3° x 34,0°

[1/2"]

WIDE: 89,6° x 66,7°

TELE: 40,7° x 30,6°

[1/3"]

WIDE: 66,7° x 49,8°

TELE: 30,6° x 22,9°

[1/4"]

WIDE: 49,8° x 37,3°

TELE: 22,9° x 17,2°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/1,8"]

WIDE: 109,4° x 60,5°

TELE: 49,3° x 27,8°

[1/2"]

WIDE: 97,9° x 54,3°

TELE: 44,3° x 25,0°

[1/3"]

WIDE: 72,8° x 40,7°

TELE: 33,3° x 18,7°

[1/4"]

WIDE: 54,3° x 30,4°

TELE: 25,0° x 14,1°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

135

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

DV4x12,5SR4A-SA1L*

NEW

Tầm xa ngoài trời

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

12,5 - 50 (4x)

Phạm vi Màn trập

F1,6 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/1,8"]

WIDE: 32,9° x 24,6°

TELE: 8,2° x 6,2°

[1/2"]

WIDE: 29,5° x 22,1°

TELE: 7,4° x 5,6°

[1/3"]

WIDE: 22,1° x 16,6°

TELE: 5,6° x 4,2°

[1/4"]

WIDE: -

TELE: -

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/1,8"]

WIDE: 35,9° x 20,1°

TELE: 9,0° x 5,1°

[1/2"]

WIDE: 32,2° x18,1°

TELE: 8,1° x 4,6°

[1/3"]

WIDE: 24,1° x 13,5°

TELE: 6,1° x  3,4°

[1/4"]

WIDE: -

TELE: -

M.O.D. (m)

0.8

Trọng lượng (g)

175

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

DV3,8x4SR4A -SA1*/ SA1L

NEW

Tầm gần ngoài trời

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

4 - 15,2 (3,8x)

Phạm vi Màn trập

F1,5 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/1,8"]

WIDE: 103,4° x 77,0°

TELE: 27,4° x 20,6°

[1/2"]

WIDE: 92,7° x 69,1,°

TELE: 24,6° x 18,5°

[1/3"]

WIDE: 69,1° x 51,7°

TELE: 18,5° x 13,9°

[1/4"]

WIDE: 51,7° x 38,7°

TELE: 13,9° x 10,4°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/1,8"]

WIDE: 113,0° x 62,8°

TELE: 29,8° x 16,8°

[1/2"]

WIDE: 101,2° x 56,3°

TELE: 26,8° x 15,1°

[1/3"]

WIDE: 75,4° x 42,2°

TELE: 20,1° x 11,3°

[1/4"]

WIDE: 56,3° x 31,6°

TELE: 15,1° x 8,5°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

120

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

DV10x8SR4A-1 / SA1 / SA1L

NEW

Góc giữa ngoài trời

Tiêu cự (mm)

8 - 80 (10x)

Phạm vi Màn trập

F1,6 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/1,8"]

WIDE: -

TELE: -

[1/2"]

WIDE: 44,4° x 33,7°

TELE: 4,7° x 3,6°

[1/3"]

WIDE: 33,7° x 25,4°

TELE: 3,6° x 2,7°

[1/4"]

WIDE: 25,4° x 19,1°

TELE: 2,7° x  2,0°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/1,8"]

WIDE: -

TELE: -

[1/2"]

WIDE: 48,1° x 27,6°

TELE: 5,2° x 2,9°

[1/3"]

WIDE: 36,6° x 20,8°

TELE: 3,9° x 2,2°

[1/4"]

WIDE: 27,6° x 15,6°

TELE: 2,9° x 1,6°

M.O.D. (m)

1.5

Trọng lượng (g)

180

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV2,8x2,8SR4A-2* /  SA2 / SA2L

NEW

Tầm gần ngoài trời

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

2,8 - 8 (2,8x)

Phạm vi Màn trập

F1,3 - T360

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2,7"]

WIDE:112,4° x 81,3°

TELE:38,8° x 29,1°

[1/3"]

WIDE: 100,6° x 73,4°

TELE: 35,3° x 26,4°

[1/4"]

WIDE: 73,4° x 54,3°

TELE: 26,4° x 19,8°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/2,7"]

WIDE: 124,9° x 65,6°

TELE: 42,3° x 23,8°

[1/3"]

WIDE: 111,1° x 59,3°

TELE: 38,4° x 21,6°

[1/4"]

WIDE: 80,4° x 44,1°

TELE: 28,8° x 16,2°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

60

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV3,3x15SR4A-2* / SA2 / SA2L

NEW

Tầm xa ngoài trời

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

15 - 50 (3,3x)

Phạm vi Màn trập

F1,5 - T360

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC) *1

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2"]

WIDE: 20,0° x 15,1°

TELE: 6,2° x 4,6°

[1/3"]

WIDE: 18,2° x 13,7°

TELE: 5,6° x 4,2°

[1/4"]

WIDE: 13,7° x 10,3°

TELE: 4,2° x 3,2°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/2"]

WIDE: 21,7° x 12,3°

TELE: 6,7° x 3,8°

[1/3"]

WIDE: 19,8° x 11,2°

TELE: 6,1° x 3,5°

[1/4"]

WIDE: 14,9° x 8,4°

TELE: 4,6° x 2,6°

M.O.D. (m)

1.0

Trọng lượng (g)

80

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV2,7x2,2SR4A-SA2 / SA2L

NEW

Góc rộng ngoài trời

Tiêu cự (mm)

2,2 - 6 (2,7x)

Phạm vi Màn trập

F1,3 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC) 

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2,7"]

WIDE: 132,8° x 100,3°

TELE: 50,4° x 37,9°

[1/3"]

WIDE: 121,1° x 91,3°

TELE: 45,9° x 34,5°

[1/4"]

WIDE: 91,3° x 68,7°

TELE: 34,5° x 25,9°

[1/2,7"]

WIDE: 144,2° x 82,2°

TELE: 54,8° x 31,0°

[1/3"]

WIDE: 131,6° x 74,8°

TELE: 49,9° x 28,2°

[1/4"]

WIDE: 99,4° x 56,2°

TELE: 37,5° x 21,2°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

75

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV10x5HR4A-SA2 / SA2L

NEW

Tầm xa ngoài trời

Tiêu cự (mm)

5 - 50 (10x)

Phạm vi Màn trập

F1,6 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 51,3° x 38,9°

TELE: 5,3° x 4,1°

[1/4"]

WIDE: 38,9° x 29,4°

TELE: 4,1° x 3,1°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 55,6° x 32,0°

TELE: 5,8° x 3,3°

[1/4"]

WIDE: 42,3° x 24,1°

TELE: 4,4° x 2,5° 

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

85

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV3,3x15HR4A-SA2* / SA2L*

NEW

Tầm xa ngoài trời

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

15 - 50 (3,3x)

Phạm vi Màn trập

F1,5 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 18,5° x 13,7°

TELE: 5,5° x 4,2°

[1/4"]

WIDE: 13,7° x 10,3°

TELE: 4,2° x 3,1°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 20,2° x 11,2°

TELE: 6,0° x 3,4°

[1/4"]

WIDE: 15,0° x 8,4°

TELE: 4,5° x 2,6°

M.O.D. (m)

0.8

Trọng lượng (g)

50

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV2,7x2,9LR4D-SA2 / SA2L

NEW

Tầm gần ngoài trời

Tiêu cự (mm)

2,9 - 8(2,7x)

Phạm vi Màn trập

F0,95 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 94,6° x 69,5°

TELE: 35,3° x 26,4°

[1/4"]

WIDE: 69,5° x 51,5°

TELE: 26,4° x 19,8°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

45

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV5x2,7R4B-SA2 / SA2L

NEW

Phạm vi trung bình ngoài trời

Tiêu cự (mm)

2.7 - 13,5(5x)

Phạm vi Màn trập

F1,3 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 99,7° x 74,3°

TELE: 20,6° x 15,5°

[1/4"]

WIDE: 74,3° x 55,4°

TELE: 15,5° x 11,6°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

70

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

Loại Đa tiêu cự Ngày

YV2,8x2,8SA-2* / SA2 / SA2L

NEW

Tầm gần trong nhà

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

2,8 - 8 (2,8x)

Phạm vi Màn trập

F1,2 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 100,0° x 73,7°

TELE: 35,1° x 26,3°

[1/4"]

WIDE: 73,7° x 54,8°

TELE: 26,3° x 19,7°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 109,8° x 59,9°

TELE: 38,2° x 21,5°

[1/4"]

WIDE: 80,7° x 44,6°

TELE: 28,6° x 16,1°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

50

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV4,3x2,8SA-2* / SA2* / SA2L

NEW

Phạm vi trung bình trong nhà

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

2,8 - 12 (4,3x)

Phạm vi Màn trập

F1,4 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 100,0° x 74,0°

TELE: 23,4° x 17,6°

[1/4"]

WIDE: 74,0° x 55,1°

TELE: 17,6° x 13,2°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 109,5° x 60,1°

TELE: 25,5° x 14,4°

[1/4"]

WIDE: 80,9° x 44,9°

TELE: 19,2° x 10,8°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

80

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV3,3x15SA-2* / SA2* / SA2L

NEW

Tầm xa trong nhà

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

15 - 50 (3,3x)

Phạm vi Màn trập

F1,5 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 18,1° x 13,6°

TELE: 5,6° x 4,2°

[1/4"]

WIDE: 13,6° x 10,2°

TELE: 4,2° x 3,2°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 19,8° x 11,1°

TELE: 6,1° x 3,4°

[1/4"]

WIDE: 14,8° x 8,3°

TELE: 4,6° x 2,6°

M.O.D. (m)

0.8

Trọng lượng (g)

60

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV2,7x2,2SA-2* / SA2* / SA2L

NEW

Góc rộng trong nhà

 • * Còn hàng.

Tiêu cự (mm)

2,2 - 6 (2,7x)

Phạm vi Màn trập

F1,3 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/3"]

WIDE: 120,0° x 91,6°

TELE: 46,4° x 35,0°

[1/4"]

WIDE: 91,6° x 69,4°

TELE: 35,0° x 26,3°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/3"]

WIDE: 129,7° x 75,4°

TELE: 50,5° x 28,6°

[1/4"]

WIDE: 99,4° x 56,9°

TELE: 38,1° x 21,5°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

55

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

DV3,4x3,8SA-1 / SA1

NEW

Tầm gần trong nhà

Tiêu cự (mm)

3,8 - 13 (3,4x)

Phạm vi Màn trập

F1,4 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2"]

WIDE: 97,6° x 71,8°

TELE: 28,4° x 21,3°

[1/4"]

WIDE: 71,8° x 53,2°

TELE: 21,3° x 16,0°

[1/4"]

WIDE: 53,2° x 39,7°

TELE: 16,0° x 12,0°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[1/2"]

WIDE: 107,2° x 58,2°

TELE: 30,9° x 17,4°

[1/4"]

WIDE:  78,6° x 43,3°

TELE: 23,2° x 13,1°

[1/4"]

WIDE: 58,2° x 32,3°

TELE: 17,4° x 9,8°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

80

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV2,8x2,8LA-SA2 / SA2L

NEW

Tầm gần trong nhà

Tiêu cự (mm)

2,8 - 8(2,8x)

Phạm vi Màn trập

F0,95 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2"]

WIDE: -

TELE: -

[1/4"]

WIDE: 99,9° x 73,3°

TELE: 35,2° x 26,4°

[1/4"]

WIDE: 73,3° x 54,3°

TELE: 26,4° x 19,8°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

45

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

YV10x5B-SA2 / SA2L

NEW

Tầm xa trong nhà

Tiêu cự (mm)

5 - 50 (10 lần)

Phạm vi Màn trập

F1,3 - T360 (Tương đương với F360)

Ngàm

Ngàm CS

Thao tác

Thu phóng: Thủ công

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[1/2"]

WIDE: -

TELE: -

[1/4"]

WIDE: 52,0° x 39,2°

TELE: 5,4° x 4,1°

[1/4"]

WIDE: 39,2° x 29,5°

TELE: 4,1° x 3,1°

M.O.D. (m)

0.3

Trọng lượng (g)

100

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

Tiêu cự cố định cho ITS (Hệ thống thông minh) Kiểu Ngày&Đêm

HF35SR4A-1 / SA1L*

NEW
 • * Còn hàng.

HF35SR4A-1

Tiêu cự (mm) 

35

Phạm vi Màn trập

F2,0 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Thủ công

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[2/3"]

14,3° x 10,8°

[1/2"]

10,5° x 7,8°

[1/3"]

7,8° x 5,9°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[2/3"]

15,6° x 8,8°

[1/2"]

11,4° x 6,4°

[1/3"]

8,5° x 4,8°

M.O.D. (m)

0.75

Trọng lượng (g)

270

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

HF35SR4A-SA1L

Tiêu cự (mm) 

35

Phạm vi Màn trập

F2,0 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[2/3"]

14,3° x 10,8°

[1/2"]

10,5° x 7,8°

[1/3"]

7,8° x 5,9°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[2/3"]

15,6° x 8,8°

[1/2"]

11,4° x 6,4°

[1/3"]

8,5° x 4,8°

M.O.D. (m)

0.75

Trọng lượng (g)

270

HF50SR4A-1 / SA1L*

NEW
 • * Còn hàng.

HF50SR4A-1

Tiêu cự (mm) 

50

Phạm vi Màn trập

F2,8 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Thủ công

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[2/3"]

10,0° x 7,5°

[1/2"]

7,3° x 5,5°

[1/3"]

5,5° x 4,1°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[2/3"]

10,9° x 6,2°

[1/2"]

8,0° x 4,5°

[1/3"]

6,0° x 3,4°

M.O.D. (m)

1.0

Trọng lượng (g)

260

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm

HF50SR4A-SA1L

Tiêu cự (mm) 

50

Phạm vi Màn trập

F2,8 - T360

Ngàm

Ngàm C

Thao tác

Lấy nét: Thủ công

Màn trập: Tự động (Loại DC)

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 4:3

[2/3"]

10,0° x 7,5°

[1/2"]

7,3° x 5,5°

[1/3"]

5,5° x 4,1°

Góc ảnh (H × V) Tỷ lệ khung hình 16:9

[2/3"]

10,9° x 6,2°

[1/2"]

8,0° x 4,5°

[1/3"]

6,0° x 3,4°

M.O.D. (m)

1.0

Trọng lượng (g)

260

"-1" & "-2": Màn trập thủ công
"-SA1" & "-SA2": Màn trập tự động DC có cáp 100 mm
"-SA1L" & "-SA2L": Màn trập tự động DC có cáp 230 mm