Việt Nam

Danh mục Sản phẩm (PDF)

Tải xuống

PDF: 4.3MB

Phim Hướng dẫn

Hướng dẫn khởi động

Hướng dẫn chiếu hình

Hướng dẫn vận hành (HTML)

Bạn có thể xem hướng dẫn vận hành.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản (PDF)

Bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng cơ bản.

Tải xuống

PDF: 779KB

Hướng dẫn vận hành (PDF)

Bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng.