Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe cho Phụ Nữ

Chúng tôi cung cấp thiết bị chụp nhũ ảnh kỹ thuật thoải mái cho những bệnh nhân với liều bức xạ thấp