Japan

Board of Directors

Directors

Chairman, Director & Board Chairman

Kenji Sukeno

President, Representative Director & Chief Executive Officer

Teiichi Goto

Senior Executive Vice President & Director

Takatoshi Ishikawa (CLSO)

Takashi Iwasaki (CTO)

Director

Masahiro Fukuoka

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi (CFO)

Tadahiro Sorori

Yoji Ito

Jun Ozawa

Yasushi Zama

Audit & Supervisory Board Members

Full Time Member

Nobuo Hanada

Motoko Kawasaki

Corporate Vice Presidents

Chairman

Kenji Sukeno

President & Chief Executive Officer

Teiichi Goto

Senior Executive Vice President

Takatoshi Ishikawa (CLSO)

Takashi Iwasaki (CTO)

Executive Vice President

Masahiro Fukuoka

Senior Vice President

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi (CFO)

Corporate Vice President

Tadahiro Sorori

Yoji Ito

Jun Ozawa

Yasushi Zama

Naoki Hama

Aiichiro Hiruma

Kazuhisa Horikiri

Junji Nakada

Mayumi Suzuki

Seigo Sugimoto (CDO)

Tetsuya Iwasaki

Hironobu Taketomi

Michiharu Kono

Masataka Akiyama

Shuzo Takada

Akinori Harada

Hitoshi Noguchi

Yutaka Yamaguchi

Toshiyuki Nabeta

Toshihisa Iida