Japan

Board of Directors

Directors

Chairman, Director and Board Chairman

Kenji Sukeno

President and CEO, Representative Director

Teiichi Goto

Senior Executive Vice President and Director

Takatoshi Ishikawa (CLSO)

Takashi Iwasaki (CTO)

Directors

Junji Okada

Masahiro Fukuoka

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi (CFO)

Tadahiro Sorori

Yoji Ito

Jun Ozawa

Audit & Supervisory Board Members

Full Time Members

Nobuo Hanada

Motoko Kawasaki

Executive Officers

Chairman

Kenji Sukeno

President and Chief Executive Officer

Teiichi Goto

Senior Executive Vice President

Takatoshi Ishikawa (CLSO)

Takashi Iwasaki (CTO)

Executive Vice President

Junji Okada

Masahiro Fukuoka

Senior Vice Presidents

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi (CFO)

Corporate Vice Presidents

Tadahiro Sorori

Yoji Ito

Jun Ozawa

Toshikazu Ban

Naoki Hama

Aiichiro Hiruma

Kazuhisa Horikiri

Yasushi Zama

Junji Nakada

Mayumi Suzuki

Seigo Sugimoto (CDO)

Tetsuya Iwasaki

Hironobu Taketomi

Michiharu Kono

Masataka Akiyama

Shuzo Takada

Akio Yamamoto

Akinori Harada

Hitoshi Noguchi

Fellows

Fellows

Hiroyuki Watanabe

Shigetaka Komori resigned from the Board of Directors and was assigned as the Executive Advisor as of June 29, 2021.