Japan

Board of Directors

Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director

Shigetaka Komori

President and Chief Operating Officer, Representative Director

Kenji Sukeno

Senior Executive Vice President and Director

Takatoshi Ishikawa(CLSO)

Takashi Iwasaki(CTO)

Directors

Teiichi Goto

Junji Okada

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masahiro Fukuoka

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi

Audit & Supervisory Board Members

Full Time Members

Kazuya Mishima

Nobuo Hanada

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer

Shigetaka Komori

President and Chief Operating Officer

Kenji Sukeno

Senior Executive Vice President

Takatoshi Ishikawa(CLSO)

Takashi Iwasaki(CTO)

Executive Vice President

Teiichi Goto

Senior Vice Presidents

Junji Okada

Masaru Yoshizawa

Naoto Yanagihara

Masahiro Fukuoka

Corporate Vice Presidents

Masato Yamamoto

Chisato Yoshizawa

Masayuki Higuchi

Masahiro Ota

Naoki Hama

Toshikazu Ban

Shoei Imai

Aiichiro Hiruma

Kazuhisa Horikiri

Motoko Kawasaki

Tadahiro Sorori

Yasushi Zama

Yoji Ito

Jun Ozawa

Junji Nakada

Mayumi Suzuki

Seigo Sugimoto (CDO)

Tetsuya Iwasaki

Hironobu Taketomi

Michiharu Kono

Masataka Akiyama

Shuzo Takada

Akio Yamamoto

Fellows

Fellows

Kaoru Terashima

Hiroyuki Watanabe

Mikihiko Kato