Japan

Technical Reports

Fujifilm Research & Development No.59(2014)

Table of contents

Takashi HOSHINO, Shinichi TAKEYAMA, Fumitake TANAKA, Akinari TSUGO, Yoshiyuki KURAMI, Shoji KANADA, and Akira OSAWA

Tadahiro MATSUNO, Tomoya OHARA, Ayumi ONODA, Kentaro NAKAMURA, Toshihito KIMURA, and Akihiro KOMATSU

Makiko AIMI, Yuki IMAIZUMI, Akina NAKAUNE, Noriko OHIRA, Takuji KOSUGI, Naoko YOSHIDA, Eriko IKENAGA, Takeharu TANI, and Gen OMURA

Fumi KUSUDA, Katsuhiko KANAZAWA, Toshiyuki HONMA, Atsushi ORIKASA, Gen OMURA, Takuji KOSUGI, and Kozo NAGATA

Takamichi FUJII, Takayuki NAONO, Akihiro MUKAIYAMA, Takami ARAKAWA, Yoshikazu HISHINUMA*, Youming LI*, and Jeffrey BIRKMEYER*

Yoshiharu TAGAWA, Shinya KUROKAWA*, Atsushi MATSUURA, Yuya MIYAGAWA, and Hirokazu SAWADA

Masayuki HARADA, Takayuki ITO, Naoya ISHIDA, Taiji KATSUMATA, and Hiroyuki SUZUKI

Note
  • *Co-researcher outside FUJIFILM Corporation