Turkey

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

FUJIFILM DIŞ TİC. A.Ş. (FUJIFILM)  tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,  ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, FUJIFILM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile FUJIFILM “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmış ve aşağıda anlatıldığı gibi işlemektedir.

Biz, FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. olarak;
Müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz kurumlarımızın çalışanlarını ve diğer 3. kişilerimizi;
Uhdemizde bulunan kişisel verileri ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplandığı, işlendiği, aktarıldığı, güvenli muhafaza ve imha edildiğine dair KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu sıfatı ile konuya hassasiyetle yaklaşmakta ve özen göstermekteyiz. Bu çerçevede Kişisel verilerinizin toplama, işleme, aktarma, güvenli muhafaza ve imha süreçleri aşağıdaki gibidir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler ve çalışanları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya benzer vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden iletişim formları, çalışan şikâyet formları, sosyal ağlar, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, yazışmalar, duyurular, başvuru formları gibi doküman ve kayıtlar üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

   i.     Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

   ii.    İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

   iii.   Doğru ve güncel olarak,

   iv.   Belirli açık ve meşru amaçlar ile

   v.    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç
          dahilinde gerekli olan süre kadar işlenecektir.   


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuatlara uygun olarak, Grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Ayrıca Şirket maillerinin yurtdışı menşeili mail domainler ile yönetilmesinden kaynaklı, maillerimizde kişisel verileriniz işlenmekte, iş süreçleri kapsamında muhafaza edilmekte, yurtdışına otomatik aktarılmakta ve yedeklenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenli Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. (Ticari veriler 5 yıl, özlük bilgileri 10 yıl saklanmaktadır) Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

   i.     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   ii.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   iii.   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   iv.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   v.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

   vi.   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
          yok edilmesini isteme,

   vii.  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini
         talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
         bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   ix.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
         giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi; “FUJIFILM DIŞ TİC. A.Ş., Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No:9, 34218 Bağcılar/İstanbul/ TÜRKİYE” adresine KVKK Kişisel Veri Bilgi Alma, İşlem Talebi Başvuru Formu  -  nu ıslak imzalı olarak veya fujifilm(at)hs03.kep(dot)tr kayıtlı elektronik posta adresimize kişisel kep adresinizden, FUJIFILM DIŞ TİC. A.Ş. (FUJIFILM) ’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.