Corporate Executives

As of June 27, 2024

Directors

Post of Duty Name
President and CEO, Representative Director Naoki Hama
Director Masashi Sakamoto
Director Shigenobu Inenaga
Director Taiichi Hatabu
Director Toshiyuki Nabeta(CTO)
Director Masaharu Furukawa
Director Hiroshi Kida
Director Kenji Sukeno
Director Teiichi Goto

Audit & Supervisory Board Members

Post of Duty Name
Audit & Supervisory Board Member Masaru Yoshizawa
Kazuyoshi Hirao
Masayuki Higuchi

Corporate Officers

Post of Duty Name
President and CEO Naoki Hama
Executive Vice President Masashi Sakamoto
Senior Vice President Shigenobu Inenaga
Taiichi Hatabu
Toshiyuki Nabeta(CTO)
Corporate Vice President Masaharu Furukawa
Hiroshi Kida
Daiji Nagaoka
Ryo Miyata
Amane Inoue(CINO)
Masatsugu Naito
Mitsuru Fukunaga
Masaya Okamoto
Takahiro Yahiro
Ryuichi Yamada
Tadahiro Sorori
Shiro Kikuchi
Naohisa Fujita
Akihiro Iizuka