ติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความปลอดภัย

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  คือ การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเสียหายได้ 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีดังนี้

1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

4. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิในการขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

8. สิทธิในการร้องเรียน

 

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิส่วนบุคคล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้สิทธิส่วนบุคคล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้สิทธิส่วนบุคคล

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของ

บริษัทฯ ได้ที่

 

อีเมล : pdpa.th.mj@fujifilm.com

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23 - 26 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

 

โทร: 02 660 8252

โทรสาร: 02 617 6746-7