นโยบายความเป็นส่วนตัว

privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด *1 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ฟูจิ ซีรอกซ์") ตระหนักต่อความรับผิดชอบโดยธรรมชาติของ "นิติบุคคลที่บริหารข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล *2 ข้อมูลของทุกคนรวมถึงลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฟูจิ ซีรอกซ์ (ซึ่งต่อไปเรียกข้อมูลดังกล่าวว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" และบุคคลดังกล่าวจะเรียกว่า "บุคคลนั้นๆ") ดังนั้นฟูจิ ซีรอกซ์จึงจัดตั้งนโยบายเฉพาะเพื่อบริหารควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และจะพยายามทุกวิถีทางในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเขา/เธอ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รับทราบล่วงหน้าว่าจะใช้ข้อมูลใดบ้าง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล”) 

อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้

  • เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในขณะประชุมทางธุรกิจร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งกันและกัน
  • เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนามบัตรที่ได้รับในงานแสดง, นิทรรศการ, หรืองานสัมมนา เป็นต้น

ในกรณีเช่นนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอีเมลและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รวมไปถึงการพบปะโดยตรงที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการตลาด นอกเสียจากว่าบุคคลนั้นๆ ปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรม

2. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การดัดแปลง, การสูญหาย หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม ฟูจิ ซีร็อกซ์จะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สอดคล้องกับกฏหมาย, นโยบาย และระเบียบภายใน และเพื่อให้การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

ฟูจิ ซีร็อกซ์จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิม นอกเสียจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
   1.เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูล

   2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุเป็นการฉพาะตัว (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)

   3. เมื่อถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์อื่นโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวพันกับกฎหมายหรือนโยบาย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่น

ฟูจิ ซีร็อกซ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่น นอกเสียจากในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

   1.เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูล

   2.เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุถึงตัวบุคคลนั้น ๆ (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)

   3.เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังตัวแทนจำหน่ายของบริษัท, บริษัทในเครือ เป็นต้น ที่ได้ทำข้อตกลงด้านการปกป้องความลับของบริษัท (ดังเช่นที่อ้างอิงในฐานะ “พันธมิตรทางธุรกิจ”) ภายใต้กรอบเท่าที่จำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์

   4.เมื่อฟูจิ ซีร็อกซ์คิดว่าสมควรที่จะให้คำตอบหรือให้การช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจ ในคำถามหรือคำร้องขอที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ  และข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเปิดเผยต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

   5.เมื่อการระบุวิธีการชำระค่าเครื่องหรือค่าบริการนั้น จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น (ทั้งนี้เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีธนาคาร หรือวันสิ้นสุดของบัตรเครดิต)

   6.เมื่อบางหน่วยธุรกิจของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้สืบทอดเป็นของบริษัทอื่น (ฟูจิ ซีร็อกซ์จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่มาสืบทอด หรือมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปอย่างผิดวัตถุประสงค์)

   7.เมื่อการเปิดเผยต่อผู้อื่นกระทำโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวกับกฏหมายหรือนโยบาย

   8.เมื่อองค์กรฝ่ายกฏหมายหรือฝ่ายบริหารสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบของกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ

   9.เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผย หรือแบ่งปันร่วมกันระหว่างบริษัทฟูจิ ซีรอกซ์ จำกัดและบริษัทในเครือข่าย หรือระหว่างบริษัทในเครือข่ายซึ่งอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

5. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึง, ปรับเปลื่ยน, หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ จะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือพนักงานของฟูจิ ซีร็อกซ์ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้นๆ (ตามรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ)  ฟูจิ ซีร็อกซ์จะแจ้งกลับต่อผู้ถามตามเวลาอันสมควรตามกรอบของขั้นตอน

ในกรณีเช่นนี้ เพื่อป้องกันการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้อื่น บริษัทจะยืนยันการขอข้อมูลจากเขา/เธอที่เป็นผู้ขอด้วย

6. การจัดการข้อเสนอแนะและการร้องขอ

ข้อเสนอแนะ, การร้องขอ และการนำเสนอ ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ได้รับจากผู้ใช้ ฟูจิ ซีร็อกซ์สามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่จำกัดเฉพาะ

อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือต่อบุคคลที่ 3 ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ให้ข้อมูล

7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเว็บไซต์

7.1 การใช้ Cookie *3, Web Beacon *4 และ IP Address *5

ฟูจิ ซีร็อกซ์ อาจใช้ Cookies , Web Beacons หรือ IP Addresses ในการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งดำเนินการโดย ฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   1.เพื่อใช้ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดบนเว็บไซต์ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

   2.เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์และอีเมล

   3.เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์และอีเมลให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ

   4.ใช้อ่านประวัติข้อมูลจากบุคคล และผลสำรวจจากแบบสอบถามทางการตลาดของบริษัท ในลักษณะของบริการแบบระบบสมาชิก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วล่วงหน้า

   5.เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งมิได้ระบุข้อมูลเป็นรายบุคคล

สามารถยกเลิกการใช้ Cookies และ Web beacons ของบริษัทได้ ด้วยการปรับค่าในซอฟต์แวร์ของอินเทอร์เน็ต บราวซิ่ง (“บราวเซอร์”) เพื่อยกเลิกการใช้ Cookies อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้น ที่ทำให้บางฟังก์ชั่นใช้งานไม่ได้ เช่น การปรับค่าตามต้องการ

7.2 SSL (Secure Sockets Layer)


ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะใช้การเข้ารหัสด้วย SSL (Secure Socket Layer) หรือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันบุคลลที่ 3 ในความพยายามเข้าสู่ขั้นตอนการสื่อสาร ในกรณีที่บุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอกับบริษัทผ่านเว็บไซต์ *6

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในบางกรณีซึ่งไม่พบบ่อยนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้งบนเว็บไซต์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงาน

7.3 ข้อตกลงในด้านการใช้งาน


หากมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้ ได้ผ่านข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัท บริษัทจะถือว่าได้ระบุในข้อตกลงในการใช้งาน

7.4 เว็บไซด์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซด์ของฟูจิ ซีร็อกซ์

เว็บไซต์ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ฟูจิ ซีร็อกซ์

แม้บริษัทจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มาเชื่อมโยง แต่เราก็ไม่อาจรับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏข้อบังคับ

ฟูจิ ซีร็อกซ์จะปฏิบัติตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะทบทวนข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายไทย, นโยบาย และข้อกำหนด หรือกฎระเบียบภายใน ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบการปรับเนื้อหาในข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ ด้วย

9. การลงทะเบียนผู้ใช้

  • บริการนี้มีไว้สำหรับลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้ที่อยู่นอกประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้หรือใช้บริการในหลักการได้


 

*1: “บริษัทสาขา” หมายถึงบริษัทญี่ปุ่นซึ่ง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด มีสิทธิในการลงมติส่วนใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

*2: “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, อายุ, วันเกิด, เพศ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, สถานที่ทำงาน, จำนวนบัตรเครดิต และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากรายการต่างๆ ข้างต้นนี้เพียงรายการเดียว หรือรวมกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป

*3: “Cookie” คือ ข้อมูลการบ่งชี้ ซึ่งถูกส่งไปยังโปรแกรมค้นหาของแต่ละบุคคลด้วยเซิร์ฟเวอร์ และยังคงเก็บอยู่ในโปรแกรมเพื่อการใช้งานเว็บไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ

*4: “Web beacon” คือเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมเว็บไซต์ที่เข้าสู่หน้าต่างๆ ของเว็บโดยใช้ cookie

*5: “IP address” เป็นหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุบนเซิร์ฟเวอร์  (ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถกำหนดเอง)

*6: บางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอาจไม่สนับสนุนโปรแกรม SSL ด้วยข้อจำกัดของระบบ หรือเหตุผลอื่นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้งบนเว็บไซต์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษาในระหว่างขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร