ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

terms of use

ข้อห้ามต่างๆ ของการใช้เว็บไซด์นี้

ผู้ใช้เว็บไซต์ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ :

1.การกระทำใดๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล หรือต่อทรัพย์สินทางการเงินต่อบริษัทหรือต่อผู้อื่น
2.การกระทำใดๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวพันกับบริษัทหรือกับผู้อื่น
3.การกระทำใดๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมและต่อมาตรฐานปฏิบัติทั่วไป
4.การดำเนินธุรกิจใดๆ หรือกิจกรรมอันก่อให้เกิดผลกำไร รวมไปถึงการเตรียมการณ์เพื่อนำไปสู่กิจกรรมนั้นๆ
5.การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อหรือสมรู้ร่วมคิดด้านอาชญากรรม รวมทั้งการชักนำไปสู่การกระทำนั้นๆ
6.การประกาศใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือการร่วมมือกัน เช่น ทะเบียนรายชื่ออีเมลของบุคคลอื่น
7. การกระทำใดๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มีผลต่อชื่อเสียงอันดี หรือข่าวลือต่อทั้งบริษัทและต่อผู้อื่น
8.การกระทำใดๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดผลในการใช้งานหรือเกิดความเสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นไวรัส
9.การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนต่อกฏระเบียบใด ๆ , พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
10.การกระทำอื่นๆ ใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม