ISO Quality System Management Software

ซอฟต์แวร์บริหารงานระบบคุณภาพ ISO ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

e-smart ISO content 2

ทำไมจึงควรใช้

ซอฟต์แวร์บริหารงานระบบคุณภาพ

เข้ามาช่วยในการควบคุมมาตรฐาน ISO

 

e-smart ISO content  

เพราะในการทำงานด้านการควบคุมมาตรฐาน ISO หลายองค์กรมักพบปัญหาเหล่านี้เป็นประจำ

ใช้เอกสารผิดเวอร์ชั่น เช่น คู่มือปฏิบัติงาน เพราะมีการอัปเดตแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบ
ใช้เวลาในการตรวจติดตามภายในนานเพราะทำด้วย Manual และขาดการแชร์ข้อมูลระหว่างทีมตรวจ
ไม่มีระบบการติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจเจอ ทำให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ
ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องนาน หรือเอกสารสูญหาย
มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดเก็บเอกสารที่สูงหากเอกสารมีจำนวนมาก

ซอฟต์แวร์บริหารงานระบบคุณภาพ ISO ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำการบริหารงานระบบคุณภาพ ช่วยลดปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดจากการทำระบบคุณภาพ และยังช่วยให้การรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมคุณภาพ ทำงานบนฐานข้อมูลของ Microsoft (Web Base)  ในรูปแบบ “Electronic Work Flow” แจ้งเตือนผ่านทาง “e-mail”  ลดข้อผิดพลาดในการทำงานตามระบบมาตรฐาน ISO ค้นหาเอกสารได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถรักษาการรับรองมาตรฐาน ISO และขยายขอบเขตการขอการรับรองเพิ่มได้อีกด้วย

การทำงานของโมดูล

สามารถกำหนดมาตรฐานสำหรับใช้งานได้ไม่จำกัด เช่น ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 ,TS16949  เป็นต้น

สามารถกำหนดประเภทของเอกสารได้ เช่น Work Instruction, Form, Procedure อื่นๆ ตามความเหมาะสม

สามารถกำหนด Workflow หรือขั้นตอนการทำงานแต่ละประเภทเอกสารได้

สามารถกำหนดแผนก/หน่วยงานได้เองตามความเหมาะสมขององค์กรได้

สามารถกำหนดรายละเอียดเลขที่เอกสารได้ (Running Number)

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ และสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารได้

สามารถกำหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการแจ้งประกาศใช้เอกสารได้ตามความเหมาะสมขององค์กร

ผู้ใช้งานสามารถใช้เอกสารที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ระบบสามารถย้ายหรือแยกเก็บเอกสารที่ล้าสมัยได้แบบอัตโนมัติเมื่อมีการประกาศใช้เอกสารฉบับล่าสุด

ระบบสามารถตอบกลับเอกสารฉบับเดิมได้จากเอกสารบังคับใช้

สามารถกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารยกเลิก

สามารถประยุกต์ใช้กับเอกสารที่เป็น MS Office และ Open Office

ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้ เช่น การ View Online ,การ download และการ Print เอกสารตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงเอกสาร การแก้ไข และการทำงานในแต่ละขั้นตอนของเอกสารได้

สามารถเรียกดูเอกสารผ่านระบบได้ แบบ online

สามารถค้นหาเอกสารในระบบได้ แบบ online

สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ แบบ online

ระบบสามารถแปลงไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล .doc , .xls , .ppt, .pptx เป็นรูปแบบ view online ผ่านหน้า web ได้

สามารถประยุกต์ใช้กับเอกสารที่เป็นมัลติมีเดีย

สามารถควบคุมเอกสารประเภทสัญญาหรือเอกสารที่มีการกำหนดอายุของเอกสาร มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลา

สามารถกำหนด Workflow หรือขั้นตอนในการจัดทำบันทึกคุณภาพได้

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึกคุณภาพได้

ระบบกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มที่ทันสมัยเสมอเพื่อป้องกันการบันทึกในเอกสารที่ล้าสมัย

สามารถบันทึกคุณภาพผ่านระบบได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ

สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว

สามารถบันทึกข้อบกพร่อง CAR  ได้ทันที หากพบข้อบกพร่องจากการบันทึกคุณภาพ

สามารถกำหนด Workflow หรือขั้นตอนการตรวจติดตามภายในได้

สามารถกำหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปีได้

สามารถแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายในอัตโนมัติผ่านทาง e-mail

สามารถตรวจสอบสถานะ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ได้แบบ online

สามารถยืนยันหรือเลื่อนแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ โดยระบบจะเก็บประวัติของการขอเลื่อนแผนด้วย

สามารถสร้างรายการตรวจติดตาม (Check List) และบันทึกผลการตรวจติดตาม (Report by Check List) พร้อมทั้งสามารถบันทึกสรุปผลการตรวจติดตาม (Audit Report) ได้ทันที

สามารถแจ้งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อัตโนมัติผ่านทาง e-mail

สามารถตรวจสอบประวัติผู้ตรวจติดตาม (Auditor Profile) ผ่านระบบได้แบบ online

สามารถบันทึกข้อบกพร่อง (CAR) ได้ทันที หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

สามารถกำหนด Workflow หรือขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้

สามารถกำหนดประเภท การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้

สามารถสร้างการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ได้โดยตรงจากรูปแบบฟอร์มมาตรฐานในระบบ

สามารถสร้างการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ได้จากระบบการตรวจติดตามภายใน และระบบการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และระบบการจัดทำบันทึกคุณภาพ

สามารถแจ้งอนุมัติการออกการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องผ่าน e-mail

สามารถแจ้งเตือนกำหนดการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องผ่าน e-mail

สามารถตรวจสอบสถานะของ การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ระหว่างดำเนินการได้แบบ online

สามารถค้นหารายการ การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ได้อย่างรวดเร็วและ online

สามารถตรวจสอบรายงาน การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ได้แบบ online

แจ้งกำหนดนัดหมายการประชุม ผ่านระบบได้

ยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้

แจ้งเตือนยืนยันกำหนดการประชุม

บันทึกรายงานการประชุมในระบบได้แบบ online

มอบหมายงานจากการประชุมผ่านระบบได้

สามารถบันทึกข้อบกพร่อง CAR ได้ทันที หากพบข้อบกพร่องจากการประชุม

สร้างแผนฝึกอบรมประจำปี 

ตรวจสอบ / อนุมัติแผนการฝึกอบรมประจำปี online ได้

สร้างแผนการอบรมเฉพาะตำแหน่งได้

ตรวจสอบ / อนุมัติแผนการอบรมตามหัวข้อการอบรมได้

บันทึกผลการฝึกอบรมภาคบังคับของพนักงานได้

สามารถตรวจสอบประวัติการอบรมของพนักงานได้

สามารถตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรได้

สามารถบันทึกผลการอบรมได้ทันที หลังจากจบการอบรม

สามารถตรวจสอบใบประเมินการอบรมตามเกณฑ์ การประเมินแต่ละหลักสูตรได้

ระบบแจ้งเตือนผ่าน e-mail ก่อนถึงกำหนดการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อมูลและตรวจสอบประวัติของเครื่องมือออนไลน์

แจ้งกำหนดเวลาในการสอบเทียบ / ทวนสอบ

กำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนด

เก็บบันทึกประวัติการสอบเทียบ / ทวนสอบ

แจ้งกำหนดเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

สามารถสร้างแผน Calibration ได้ แบบเลือกช่วงระยะเวลา

กำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงระยะเวลาของการบำรุงรักษา

เก็บบันทึกประวัติการบำรุงรักษา

กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในมาตรฐาน ISO9001,ISO14001,ISO45001 ได้

กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์คะแนน ได้หลายด้าน

กำหนดระดับความรุ่นแรงของผลกระทบ(Impact) และเกณฑ์คะแนน ได้หลายด้าน

สามารถกำหนด Workflow การประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงได้

• สามารถสร้างแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานะแผนการจัดการความเสี่ยงได้

• การประเมินแต่ละครั้งสามารถประเมินความเสี่ยงได้มากกว่า 1 มาตรฐาน

• สามารถจัดการเอกสารตามขั้นตอน Draft, Edit, Delete, Approval, Revising และ Obsolete

สามารถ import ข้อมูลกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้

• สามารถตรวจสอบประวัติการประเมินในแต่ละกิจกรรมได้

• สามารถสร้างแผนจัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง) กรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องแก้ไข และสามารถ Attach soft file หรือ Link เพื่ออ้างอิงได้

• สามารถตรวจสอบสถานะ การประเมินความเสี่ยงได้

• สามารถตรวจสอบรายงานการผลการประเมินได้แบบออนไลน์

การขึ้นทะเบียนกฎหมาย (รวบรวมฐานข้อมูลกฎหมาย)

- สามารถกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนกฎหมาย (Workflow) ได้

- สามารถสร้างฐานข้อมูลกฎหมายและจัดทำทะเบียนกฎหมายได้แบบ online

- สามารถทำการปรับปรุงทะเบียนกฎหมายให้ทันสมัยได้

- สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

สามารถติดตามสถานะการจัดทำทะเบียนกฎหมายได้

-

การประเมินความเกี่ยวข้อง การประเมินความสอดคล้อง การประเมินความเสี่ยง

- สามารถกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะทำการประเมิน (Workflow) ได้

- สามารถประเมินความเกี่ยวข้อง ประเมินความสอดคล้อง และ Work Standard ได้

- สามารถประเมินความสอดคล้องพร้อมกันได้หลายระดับ เช่น ระดับกฎหมาย ระดับสาระสำคัญ/มาตรา และระดับ To do list ภายใต้ สาระสำคัญ/มาตรา ได้

- หลังการประเมินความเกี่ยวข้องและความสอดคล้อง สามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงได้ทันที

- สามารถติดตามสถานะของแต่ละการประเมินได้แบบ online

-สามารถแจ้งเตือนวันครบกำหนดที่ต้องประเมินความสอดคล้องซ้ำ หรือตามรอบเวลาที่กำหนดได้
-

การจัดทำ Action Plan เพื่อติดตามการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

- สามารถกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Action Plan (Workflow) ได้

- สามารถกำหนดแผนการแก้ไข และแนวทางการป้องกัน (Action Plan) ในระดับ สาระสำคัญ/มาตรา และ To do list ได้

- สามารถตรวจสอบสถานะ Action Plan และติดตามสถานะได้แบบ online

รายงานการขึ้นทะเบียนกฎหมาย การประเมินความเกี่ยวข้อง ความสอดคล้อง และการประเมินความเสี่ยง

- รายงาน ตามหน่วยงาน

- รายงาน ตามหน่วยงานที่ประเมิน

- รายงาน ตามเนื้อหาสาระสำคัญ

- รายงาน สรุปกฎหมายแต่ละปี

สามารถกำหนด Workflow หรือขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้

สามารถกำหนด  Template ของเงื่อนไข  What When Where Why และ How ได้

สามารถกำหนดเวลาโครงการ และกำหนดระดับความสำคัญ  พื้นที่ และเจ้าของพื้นที่ได้ 

สามารถกำหนด Checklist  การติดตามก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงได้

สามารถกำหนดรายการการวัดผลได้  (Measurable)

กำหนดสิทธิ์การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  ในแต่ละหัวข้อ MOC ได้

สามารถกำหนดทีมทำงานในแต่ละ  MOC  ได้ 

สามารถจัดการเอกสารตามสถานะเอกสารได้   Draft , In-Process , Approval , Closed out

มี  Dashboard, Graph เปรียบเทียบสถานะของงานได้

มีรายการเอกสาร (MOC Master List)

สามารถบันทึกข้อมูล History Log ได้ทุกขั้นตอน 

*สามารถ Link อ้างอิงการประเมินความเสี่ยง (Module Risk Assessment)

• *สามารถ Link อ้างอิงการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายได้  (Module Legal Assessment)

• *สามารถ Link อ้างอิงระบบควบคุมเอกสารได้  (Module Document Control)

*สามารถ Link อ้างอิงแผนการปฏิบัติงาน (Module Action Plan) เพื่อดำเนินการ ติดตามและจัดการความคืบหน้า

(* หมายถึง กรณี มีการใช้งานระบบ e-SMART ISO ใน Module ที่อ้างอิง นั้นๆ )

คุณประโยชน์ของระบบ

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเอกสารคุณภาพ

ประหยัดเวลาในการ Implement, เรียนรู้  และการใช้งาน

ติดต่อสื่อสารทุกๆ ขั้นตอนด้วยระบบ E-Mail , ลดปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารในองค์กร

ติดตามสถานะของเอกสารด้วยระบบ online สืบค้นเอกสารได้ทันที

มีระบบ Document Tracking

ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร, ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน , ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว 

การรักษาระบบมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายขอบเขตในการ Certify ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามมาตรฐาน ISO มากขึ้น

ISO Quality System Success Case Story

FBTH_ISO Quality System Success Case Story1_TH

File Size:
1.6 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource