Việt Nam

Đổi mới sáng tạo Mở

Fujifilm đã cải tiến và ứng dụng các công nghệ cốt lõi có nguồn gốc từ những vật liệu nhạy quang trong nhiếp ảnh vào việc phát triển hàng loạt những sản phẩm và vật liệu mới. Tại “Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở”, chúng tôi liên kết các công nghệ cốt lõi và những giá trị chức năng được tạo ra từ nhu cầu của các đối tác kinh doanh và cộng đồng để kiến tạo những cải tiến mới.
Sau khi Trung tâm sáng tạo Mở tại Tokyo được thành lập vào năm 2014, Fujifilm tiếp tục ra mắt những trung tâm khác tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) vào năm 2015 và Hà Lan (EU) vào năm 2016. Fujifilm đang thực hiện Đổi mới sáng tạo Mở trên toàn cầu. Mặc dù các Trung tâm có chung một ý tưởng tổng quan, nhưng cách thức trình bày của nó tại mỗi thị trường sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tính chất đặc trưng tại khu vực đó.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở là nơi chúng tôi kết hợp tất cả các đối tác kinh doanh “cùng nhau tạo ra” những giá trị mới.