Việt Nam

Fujifilm tại Việt Nam

FUJIFILM (Việt Nam), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của FUJIFILM Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore được thành lập với nhiều sản phẩm như Hình ảnh và Chụp ảnh Điện tử, Phương tiện Lưu trữ Dữ liệu, Đồ họa, cùng các sản phẩm hệ thống Y tế và thông tin trong 10 năm tại Việt Nam.