Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Điều khoản Sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập Trang web “Fujifilm in Vietnam” (“Trang web”) và chào mừng đến với Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện của FUJIFILM Corporation (“Thỏa thuận”) (“Fujifilm”). Trang web này là tài sản của Fujifilm, được duy trì và công khai nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến Fujifilm, các sản phẩm và dịch vụ của Fujifilm một cách thuận tiện nhằm tìm kiếm thông tin liên quan, chẳng hạn như thông cáo báo chí mới nhất, thông tin tài chính, dòng sản phẩm, thông tin liên hệ tại địa phương và các trang web thuộc sở hữu của các công ty con hoặc nhà phân phối của Fujifilm trên toàn thế giới.

Việc bạn truy cập, phê duyệt và sử dụng trang Web này phải tuân theo các điều kiện chung và bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được nêu trên trang Web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu thương mại, bản quyền, quyền riêng tư và luật phỉ báng. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH. Do đó, Fujifilm yêu cầu bạn đọc kỹ các điều kiện chung này. Nếu bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều kiện chung này, bạn không nên sử dụng Trang web này.

1. Sử dụng trang Web này.

Theo tài liệu này, Fujifilm cấp cho bạn một giấy phép giới hạn để duyệt và / hoặc sử dụng trang Web này bằng cách hiển thị Nội dung trang Web (như được định nghĩa trong Phần 2) trên màn hình máy tính của bạn. Theo các điều khoản được quy định trong Phần 2 và 3 của tài liệu này, bạn cũng có thể tải xuống, sao chép, lưu trữ, phân phối và / hoặc in bất kỳ Nội dung nào cho mục đích duy nhất là sử dụng dịch vụ dịch thuật. Dịch vụ của trang Web này chỉ miễn phí khi bạn duy trì tính toàn vẹn của Nội dung và chỉ sử dụng Nội dung cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

2. Quyền sở hữu trí tuệ.

Trừ khi có quy định hoặc tuyên bố khác, tất cả văn bản, các chương trình phần mềm có được trên hoặc thông qua trang Web này, và các nội dung khác được kết hợp vào Trang web này ("Nội dung"), bao gồm các nhãn hiệu (đã đăng ký và chưa đăng ký), đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Nhãn hiệu") và sự lựa chọn, cách sắp xếp và “cảm nhận” về các Nhãn hiệu và Nội dung khác là tài sản của Fujifilm hoặc tài sản của các bên thứ ba đã cấp cho Fujifilm quyền sử dụng Nội dung đó trên Trang web này. Tất cả Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu quốc tế.

3. Ý tưởng về quy tắc không yêu cầu tuyên bố chính sách.

Fujifilm có các chương trình nghiên cứu và phát triển rộng lớn, đồng thời không ngừng làm việc và phát triển các sản phẩm và quy trình mới, mục đích sử dụng mới và / hoặc cải tiến các sản phẩm và quy trình hiện có, cũng như thiết bị, dụng cụ, máy móc, dự án kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và các hoạt động tương tự mới hoặc được sửa đổi. Ngoài ra, Fujifilm cũng sở hữu rất nhiều tài sản trí tuệ, ý tưởng kinh doanh và công nghệ. Để tránh nhầm lẫn trong tương lai giữa ý tưởng của Fujifilm và những ý tưởng gửi cho Fujifilm, cũng như để tránh những hạn chế của các hoạt động và chương trình nghiên cứu và phát triển, Fujifilm tiếp tục duy trì quy tắc không chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào không được công khai hoặc bảo mật. Bằng cách gửi ý tưởng cho Fujifilm, bạn đồng ý rằng Fujifilm không có nghĩa vụ phải (i) giữ bí mật ý tưởng hoặc bất kỳ tài liệu nào được gửi đến, (ii) nghiên cứu, xem xét, đánh giá hoặc thông báo thông qua ý tưởng đó, (iii) trả lại bất kỳ tài liệu nào được gửi đến hoặc (iv) bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về ý tưởng đó.

4. Hạn chế sử dụng nội dung trên trang Web này.

Trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hoặc trên trang web, hoặc bằng cách xin phép trước bằng văn bản từ Fujifilm, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thẩm quyền, quyền hạn hoặc quyền riêng tư. Nếu các hành động này là cần thiết để cấp các quyền hợp pháp đó, bạn không được phép sửa đổi, sao chép, tải xuống, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu hoặc Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua trang Web này cho các mục đích thương mại hoặc công khai, bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng làm các thẻ mô tả trên các trang hoặc trang web khác trên World Wide Web. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với Nhãn hiệu hoặc Nội dung khác không được đề cập cụ thể trong tài liệu này.

5. Điều kiện chung Đặc biệt.

Các điều kiện chung quy định trong Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho trang Web này. Trang Web này có thể chứa các liên kết đến các trang web và nội dung của bên thứ ba ("Nội dung của Bên Thứ ba") dưới dạng một dịch vụ dành cho bạn. Fujifilm không giám sát, xem xét hoặc cập nhật và không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Nội dung của Bên Thứ ba hoặc các trang web của bên thứ ba. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, Fujifilm không xác nhận hoặc chứng thực bất kỳ Nội dung của Bên Thứ ba nào, và Fujifilm không tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo hành về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung của Bên Thứ ba nào. Nếu bạn sử dụng các liên kết này và Nội dung của Bên Thứ ba, bạn phải tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Ngoài ra, có thể tìm thấy các tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác thông qua tên thương mại, các điều kiện chung bổ sung liên quan đến các trang cụ thể trên trang Web này. Việc bạn sử dụng các trang đó trên trang Web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện chung của các trang này. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều kiện chung được quy định trong tài liệu này và các điều kiện chung được cung cấp ở nơi khác trên trang Web này, thì các điều kiện chung bổ sung sẽ được áp dụng.

6. Cập nhật và sửa đổi.

Nội dung trên trang Web này do Fujifilm cung cấp để thuận tiện cho bạn và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Fujifilm có thể sửa đổi và cập nhật các điều kiện chung và Nội dung theo thời gian. Theo tài liệu này, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi các cập nhật và sửa đổi đó và bạn sẽ có cơ hội xem xét. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ truy cập trang này để xem lại và làm quen với tất cả các điều kiện chung hiện hành, đồng thời xem lại trang Web này về tổng thể để làm quen với các cập nhật và sửa đổi.

7. Không Đảm bảo.

TRANG NÀY, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA TRANG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. FUJIFILM TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH BÁN HÀNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, GỠ BỎ, KHÔNG VI PHẠM, BẢO MẬT, NỘI DUNG THÔNG TIN, TÍCH HỢP HỆ THỐNG HOẶC BẢO HÀNH CHÍNH XÁC VÀ RÕ RÀNG VỀ LỢI ÍCH BỀN VỮNG FUJIFILM KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ, ỨNG DỤNG HOẶC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB KHÔNG BỊ VI PHẠM HOẶC NHIỄM CÁC THÀNH PHẦN NGUY HIỂM KHÁC VÀ BẠN HOÀN TOÀN CÓ KHẢ NĂNG GẶP PHẢI RỦI RO VỀ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI. BẠN CÓ THỂ GẶP CÁC TÌNH HUỐNG ĐÓ KHI SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY. FUJIFILM KHÔNG ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC AN TOÀN ĐỐI VỚI TRANG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB, VÌ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC DIỄN GIẢI BỞI NHIỀU YẾU TỐ TỪ CHỐI NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA FUJIFILM.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ ĐẶC BIỆT CỦA FUJIFILM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VÀ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, FUJIFILM, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG HOẶC NHÂN VIÊN CỦA FUJIFILM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, CÓ LIÊN QUAN HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU, TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, LỖI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC THỰC HIỆN), phát sinh từ, hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG NÀY (NGAY CẢ KHI FUJIFILM ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ), BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM, MACRO HOẶC PHẦN MỀM LÀM MẤT HIỆU LỰC KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

9. Hạn chế theo Mục 7 và 8.

Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng đối với bạn. TUY NHIÊN, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FUJIFILM ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO (HỢP ĐỒNG HOẶC LỖI NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC THỰC HIỆN) HOẶC THIỆT HẠI KHÁC) KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN TRẢ, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

10. Các liên kết bị cấm.

Fujifilm cấm bộ nhớ đệm và các liên kết siêu văn bản trái phép đến trang Web này và đóng khung bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua trang Web này. Fujifilm có quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung có sẵn trên các trang Internet khác được liên kết với trang Web này.

11. Chấm dứt.

Fujifilm bảo lưu quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt khả năng sử dụng trang Web này của bạn và chặn hoặc ngăn chặn bạn truy cập và sử dụng trang Web này trong tương lai. Hành vi không tuân thủ các điều kiện chung của Thỏa thuận này sẽ tự động thu hồi quyền sử dụng trang Web này của bạn và các dịch vụ có trên trang Web này, bao gồm chấm dứt bất kỳ giấy phép nào đã được cấp trong Thỏa thuận này. Fujifilm bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục hợp pháp và công bằng đối với hành vi vi phạm các điều kiện chung này, bao gồm quyền chặn truy cập từ một trang Internet cụ thể. Trang này.

12. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho Fujifilm và các công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào, bao gồm chi phí hợp lý dành cho luật sư được thanh toán bởi bất kỳ bên thứ ba nào do bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho Fujifilm bất kỳ và tất cả các thiệt hại mà bạn có thể gây ra cho Fujifilm, hoạt động kinh doanh của Fujifilm, hoặc trang Web Fujifilm do bạn tương tác với trang Web này.

13. Quyền tài phán / Luật hành pháp.

Là người dùng trang Web này, bạn đồng ý tuân thủ luật pháp của Nhật Bản và / hoặc luật pháp của Việt Nam bất kể có bất kỳ xung đột nào với các nguyên tắc pháp lý hay không. Bất kỳ và tất cả các hành động được thực hiện để thực thi Thỏa thuận này hoặc để giải quyết tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ chỉ được thực hiện tại các tòa án có thẩm quyền pháp lý ở Tokyo, Nhật Bản hoặc tại các tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, theo quyết định của Fujifilm, và theo Tài liệu này, bạn đồng ý xuất hiện tại cơ quan có thẩm quyền và địa điểm của tòa án đó.

14. Hiệu lực một phần.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được gạch bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành.


 

Thông tin liên hệ

Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc ý kiến về Thỏa thuận này hoặc trang Web này đến Fujifilm tại địa chỉ:

Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam