Việt Nam

Tầm nhìn Nghiên cứu & Phát triển (R&D)

Theo 5 chính sách Nghiên cứu & Phát triển sau đây, chúng tôi nỗ lực thực hiện “chuyển đổi sang những lĩnh vực kinh doanh mới” nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống” và tạo ra “sự tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại thông qua việc cải tiến sản phẩm”.