Việt Nam

Phim X-Quang công nghiệp

NEW

Phim X-Quang công nghiệp sử dụng trong công tác kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp Xạ hình

Ứng dụng tính thời gian Chiếu Xạ của FUJIFILM

Ứng dụng tính thời gian Chiếu Xạ của FUJIFILM dùng để tính thời gian Chiếu Xạ cho phim X-Quang công nghiệp Fujifilm. Vui lòng chọn loại nguồn bức xạ bằng nút bên dưới (X-ray hoặc Ir192) để bổ sung các điều kiện Chiếu Xạ cần thiết cho việc tính thời gian.