Việt Nam

Hệ thống X-quang Kỹ thuật số

Hệ thống X-Quang kỹ thuật số dùng trong Công Nghiệp, áp dụng trong phương pháp kiểm tra Xạ hình không phá hủy (NDT)