Việt Nam

Bộ Xử Lý Hình Ảnh / Nguồn Sáng

Hệ thống nội soi ứng dụng công nghệ điều khiển ánh sáng và xử lý hình ảnh trong lĩnh vực y tế