Việt Nam

Hệ thống Chẩn đoán Miễn dịch

Với công nghệ huỳnh quang tăng cường plasmon bề mặt của chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra một hệ thống chẩn đoán miễn dịch có độ tin cậy cao để sử dụng cho thú y.