Việt Nam

X-quang điện toán CR

Fujifilm FCR (Fuji Computer Radiography) là hệ thống X-quang số hóa đầu tiên trên thế giới. Hệ thống tạo ra hình ảnh X-quang có độ phân giải cao với bức xạ thấp.