Việt Nam

Giải pháp X quang kỹ thuật số DR cho phòng chụp X quang

Hệ thống X quang trong phòng chụp X quang.