Việt Nam

AUTOMATIC PROCESSING

NEW

Hóa chất AUTOMATIC X-RAY là hóa chất cô đặc ở dạng lỏng dùng để xử lý phim X-quang y tế trong các bộ xử lý sử dụng con lăn tự động. Hóa chất bao gồm hợp chất hiện hình AUTOMATIC X-Ray Developer & Replenisher và hợp chất định hình AUTOMATIC X-Ray Fixer & Replenisher.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Cat No. Tên sản phẩm Mô tả Kích thước sản phẩm Hình ảnh
AUTO X-RAY D/R Thuốc Hiện hình (Developer) và Châm Hiện hình (Developer Replenisher) x-quang tự động được sử dụng để chuẩn bị cho cả hai là dung dịch bồn hoạt động Hiện hình (Developer) kết hợp với chất Khởi động (Starter) (được bán riêng), hoặc là dung dịch bồn Châm (Replenisher) để duy trì hoạt động của dung dịch bồn hoạt động Hiện hình khi phim được xử lý đi qua máy 2 X 20L
AUTO X-RAY F/R Thuốc Định hình (Fixer) và Châm Định hình (Fixer Replenisher) X-quang là hóa chất sử dụng cùng với Thuốc Định hình (Developer) X-quang Tự động. Không cần thiết phải có chất Khởi động (Starter). Khi đã được pha loãng, thuốc Định hình (Fixer) có thể được sử dụng là dung dịch bồn trong máy hoặc dung dịch để châm (Fixer Replenisher). 2 X 20L