Việt Nam

Các lập trường và hành vi sau đây mô tả cách thức quản lý các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Fujifilm.

Phương tiện truyền thông xã hội được định nghĩa là phương tiện truyền thông trên nền tảng công nghệ web hoặc internet để sử dụng bởi một số lượng lớn người dùng cá nhân không xác định để truyền thông qua việc đăng thông tin.

Nhân viên của Fujifilm tuân thủ luật pháp và Điều lệ của Fujifilm về Hành vi Doanh nghiệp và Quy tắc Ứng xử khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Nhân viên nên tránh các cách thức diễn đạt có thể được coi là xúc phạm, và tuân thủ các tiêu chí "mở, công bằng và rõ ràng" trong tất cả các giao tiếp. Luôn luôn cư xử chuyên nghiệp tại mọi thời điểm

Người dùng phương tiện truyền thông xã hội cần hiểu rằng một số lượng lớn người dùng có thể truy cập thông tin được đăng trên internet, rằng thông tin đó không thể bị xóa hoàn toàn sau khi đăng tải và bài đăng của một cá nhân phản ánh về công ty của họ. Do đó, người dùng phải luôn duy trì thái độ chú ý đối với bài đăng của người khác và có trách nhiệm trong hành vi của chính mình.

Không phải tất cả các bài đăng của nhân viên thông qua các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Fujifilm đều phải thể hiện các thông báo và tuyên bố về quan điểm chính thức của Fujifilm. Thông báo và tuyên bố về quan điểm chính thức được đưa ra thông qua trang web riêng của Fujifilm, bản tin và các loại hình tương tự.