Việt Nam

Chúng tôi cam kết rằng tất cả người dùng có thể truy cập  trang web của chúng tôi bất kể họ đang sử dụng công nghệ gì.

Khả năng truy cập là thiết kế một trang web để đảm bảo rằng nội dung của trang web được truy cập bởi tất cả các nhóm người dùng, bao gồm cả người khuyết tật và người già.

Để cung cấp một trang web có thể truy cập, chúng tôi đã chỉ định các chính sách để phát triển nội dung bao gồm: cung cấp mô tả văn bản thay thế cho hình ảnh, sử dụng điều hướng trang đơn giản và nhất quán, các yếu tố ghi nhãn rõ ràng, tạo cấu trúc trang hợp lý bằng cách sử dụng đánh dấu HTML thích hợp, v.v. Các chính sách cơ bản này đảm bảo rằng ngay cả người truy cập Internet băng thông hẹp có thể xem nội dung trên các trang web nhanh chóng và chính xác.

Để cung cấp khả năng truy cập nhiều hơn vào trang web FUJIFILM cho tất cả người dùng, chúng tôi đã tập trung phát triển trang web của mình bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn web và tuân thủ các thông số kỹ thuật hiện có bao gồm:

Hướng dẫn và Thông số kỹ thuật: