Việt Nam

Cấu trúc Nghiên cứu & Phát triển

Fujifilm đã đồng thời thiết lập một hệ thống “theo hàng dọc” bao gồm các phòng thí nghiệm chịu sự quản lý trực tiếp của các bộ phận, đảm nhận hoạt động R&D gắn liền với bộ phận đó và một hệ thống “theo hàng ngang bao gồm các “phòng thí nghiệm của công ty” để tiến hành nghiên cứu về các công nghệ cơ bản được củng cố thông qua hoạt động kinh doanh phim ảnh, chẳng hạn như hóa chất, hình ảnh, phân tích và hệ thống sản xuất tiên tiến, và có thể cung cấp các công nghệ cần thiết cho mỗi doanh nghiệp từ góc độ toàn tập đoàn. Hệ thống quản lý Nghiên cứu & Phát triển tại trụ sở chính sẽ có trách nhiệm quản lý chung hệ thống các phòng thí nghiệm theo cả hàng ngang và hàng dọc để đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm cũng như hoạt động kinh doanh mới nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của Tập đoàn.

Các Phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến của Fujifilm là trung tâm tạo ra giá trị mới thông qua “kết hợp và sáng tạo”. Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu tiên tiến trên toàn Tập đoàn Fujifilm, đào sâu và mở rộng các công nghệ cốt lõi nhằm xây dựng nền tảng cho việc tạo nên các doanh nghiệp và sản phẩm mới, các phòng thí nghiệm là ngôi nhà chung cho nhiều nhà khoa học đến từ các lĩnh vực khác nhau. Do đó, các phòng thí nghiệm này không chỉ đóng vai trò là “cầu nối” giúp loại bỏ các rào cản giữa các lĩnh vực kỹ thuật và các tổ chức mà còn linh hoạt trong việc kết hợp nhiều kiến thức, công nghệ và phương pháp với nhau.
Thông qua việc tích cực thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bên trong cũng như bên ngoài tập đoàn Fujifilm, kết hợp với hoạt động mua bán, sát nhập và quan hệ đối tác với các ngành/học viện, Fujifilm đã và đang thành lập các doanh nghiệp mới bằng cách nắm bắt các công nghệ sáng tạo và tạo nên sự khác biệt cho công ty.