Việt Nam

Hệ thống lưu đồ làm việc (Work Flow Systems)

Nhờ di sản trong lĩnh vực hệ thống chụp ảnh, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phần mềm dựa trên công nghệ mới nhất, cho phép bạn thu được chất lượng in tối đa mà vẫn đảm bảo hiệu quả quá trình sản xuất phức tạp, đa quy trình, phê duyệt trực tuyến online, xem thử preview và duyệt chính thức approval.

Dòng sản phẩm