Việt Nam

FUJIFILM WORKFLOW XMF

NEW

Hệ thống XMF Workflow của Fujifilm mang đến khả năng quản lý in ấn từ đầu đến cuối, tức từ lúc gởi file, phê duyệt cho đến bản bình trang hoàn chỉnh và tờ in ra.

Đầu vào

 • Multiple PDF
 • Named pipe và dropfolder/ JDF đã được bình trang 
 • Đầu vào MIS JDF
 • File Naming Template Import
 • File Naming Template Export
 • Đầu vào Tiff 1 bit

File trước khi bình trang (Page Preparation)

 • Normaliser / conversion to PDF
 • Integrated Enfocus Preflight/Action list
 • Nhúng phông chữ
 • Tài liệu CMS/FF Enhanced CMS
 • Ink Mapping
 • Hiệu chỉnh kích thước Page Box

Xuất PDF

 • File PDF sẵn sàng in
 • File PDF bình trang điện tử
 • File PDF sau khi Ripping (PDF Rendered)

Xuất JDF

 • Thẻ JDF+ PDF
 • Thẻ JDF bao gồm dữ liệu bình trang

Xem thử (Viewer)

 • Xem trên máy trạm (PDF Viewer Client)
 • Trình xem 2D
 • Trình xem 3D
 • Trình xem file bình trang
 • Chế độ xem file sau khi Ripping
 • Chế độ xem file trước khi Ripping

Bình trang

 • Nhập/Tạo/Chỉnh sửa JDF layout
 • Nhập/Tạo/Chỉnh JDF Stripping
 • Bình trang bằng Template tự động (Auto Impose with naming Template

Xử lý

 • JDF Native APPE RIP
 • Quy trình nhiều lưu đồ làm việc (CTP/ In ấn)
 • Phân luồng lưu đồ làm việc (Workflow Streams)
 • Trapping trên RIP (Adobe In-Rip Trapping)
 • Bù trừ giãn giấy

In thử

 • In thử RIP & Proofer CMS (Đầu ra in thử Tiff)
 • ROOM Proofing
 • XMF Remote
 • Xem trước với độ phân giải thấp (để duyệt qua email)

Kết nối in kỹ thuật số

 • JDF Job Control / Native PDF out
 • Xuất ra PDF raster

Kết nối trình điều khiển thiết bị

 • Trình điều khiển thiết bị hoặc xuất ra file Tiff-1 bit

Phần mềm tram hóa

 • FFQS (Dart, Javelin, CTP violet)
 • Tram CoRes (CTP nhiệt)
 • Tram CoRes (CTP violet)
 • TAFFETA (CTP Nhiệt)
 • TAFFETA (CTP violet)