Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

ARIETTA 50LE ver.3

Compact model equipped with a monitor arm for easy operation by both beginners and expert.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Abdomen

Application: Abdomen
Function/Analysis: B-mode
Comment: Liver

Application: Abdomen
Function/Analysis: B-mode
Comment: Liver

Application: Abdomen
Function/Analysis: B-mode
Comment: Gallbladder

Application: Abdomen
Function/Analysis: B-mode
Comment: Gallbladder

Application: Abdomen
Function/Analysis: eFLOW
Comment: Kidney

Application: Abdomen
Function/Analysis: B-mode
Comment: Pancreas

Cardiac

Application: Cardiac
Function/Analysis: B-mode
Comment: Heart

Application: Cardiac
Function/Analysis: Free Angle M-mode (FAM)
Comment: Heart

Application: Cardiac
Function/Analysis: Tissue Doppler Imaging (TDI)
Comment: Heart

Vascular

Application: Vascular
Function/Analysis: B-mode
Comment: Carotid artery

Application: Vascular
Function/Analysis: B-mode AutoIMT
Comment: Carotid artery

Application: Vascular
Function/Analysis: Dual CF
Comment: Carotid artery

Application: Vascular
Function/Analysis: PW (Doppler Auto Trace)
Comment: Carotid artery

Application: Vascular
Function/Analysis: B-mode
Comment: Lower limb

Application: Vascular
Function/Analysis: Dual CF
Comment: Lower limb

Breast

Application: Breast
Function/Analysis: B-mode
Comment: Breast

Application: Breast
Function/Analysis: eFlow
Comment: Breast

Application: Breast
Function/Analysis: B-mode
Comment: Breast

Application: Breast
Function/Analysis: eFlow
Comment: Lymph node

Obstetrics & Gynecology

Application: Gynecology

Function/Analysis: B-mode
Comment: Uterus

Application: Gynecology

Function/Analysis: 3D/4D
Comment: Uterus

Application: Obstetrics

Function/Analysis: B-mode
Comment: Fetus (9week)

Application: Obstetrics

Function/Analysis: B-mode
Comment: Fetal head (25week)

Application: Obstetrics

Function/Analysis: eFLOW
Comment: Fetus (16week)

Application: Obstetrics

Function/Analysis: Color
Comment: Fetal heart (37week)

Application: Obstetrics

Function/Analysis: 3D/4D
Comment: Fetus (22week)

Other

Application: Thyroid
Function/Analysis: B-mode trapezoid
Comment: Thyloid

Application: Thyroid
Function/Analysis: B-mode
Comment: Thyloid

Application: Thyroid
Function/Analysis: eFLOW (Dual CF)
Comment: Thyloid

Application: Thyroid
Function/Analysis: eFLOW
Comment: Thyloid

Application: Superficial
Function/Analysis: B-mode
Comment: Small Parts