หน้าหลัก

นวัตกรรมแบบเปิด

Fujifilm ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีหลักต่าง ๆ ที่มีต้นกําเนิดมาจากวัสดุไวต่อแสงในการถ่ายภาพ และนําไปใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ มากมาย ที่ “Open Innovation Hub” เราจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักและคุณค่าในการใช้งานจากเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้กับปัญหาและความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม และนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับนวัตกรรมใหม่
หลังจากเปิด Open Innovation Hub ในโตเกียวในปี 2014 เราได้เปิดตัวสํานักงานในซิลิคอน แวลลีย์ (สหรัฐอเมริกา) ในปี 2015 และอีกศูนย์หนึ่งในเนเธอร์แลนด์ (สหภาพยุโรป) ในปี 2016 Fujifilm นํานวัตกรรมแบบเปิดไปสู่ระดับโลก แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานของฮับศูนย์กลางแต่ละแห่งจะเหมือนกัน แต่สิ่งที่นำเสนอก็เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมของตลาดแต่ละแห่งและลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค

Open Innovation Hub

Open Innovation Hubs คือสถานที่ที่เรา "สร้าง" คุณค่าใหม่กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท