หน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 1. ขอบเขตการใช้บังคับ
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แสดงความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนวิธีการปฏิบัติของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (“เว็บไซต์ของเรา”) และผู้ใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (“แอพของเรา”) ซึ่ง (1) บริหารและดำเนินการโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟูจิฟิล์ม” หรือ “เรา”) และ (2) มีลิงก์เชื่อมต่อมาสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอพของเรา ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้/li>
 2. ลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญ
  ในกรณีมีข้อกำหนดซึ่งแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจน (1) ในเว็บไซต์ย่อยอิสระต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา หรือ (2) ในแอพของเราซึ่งมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างเหล่านั้นเป็นหลัก

2. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  โดยหลักการแล้ว ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แต่เมื่อเราได้รับการลงทะเบียน การร้องขอให้ส่งข่าวสารต่างๆ ทางอีเมล และข้อซักถามต่างๆ จากท่าน ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา

  เว็บไซต์และแอพของเราอาจเก็บข้อมูลทางเทคนิคบางประการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ท่านดูภายในเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านใช้อ้างอิงในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยในระหว่างการเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์หรือแอพของเรารวมทั้งในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ท่านจะไม่ถูกระบุตัวตน

 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะระบุไว้ชัดเจนในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือในที่อื่นใดในเว็บไซต์อิสระต่างๆ ยกเว้นในกรณีที่ท่านทราบวัตถุประสงค์ดีอยู่แล้ว

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจำกัดอยู่เท่าที่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ต่อท่านไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการประมวลผลเพิ่มเติมเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือกำหนดไว้หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญา

  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านให้ความยินยอม เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเท่าที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมทั้งเพื่อการตอบข้อซักถามของท่าน หรือเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เช่น เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการเฉพาะบุคคล และข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลและใช้เฉพาะเพื่อการให้บริการเฉพาะบุคคลหรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อซักถามของท่านเท่านั้น

  นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะบุคคล เราอาจประมวลผลและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสำรวจตลาดหรือเพื่อการให้บริการเฉพาะบุคคลทั้งนี้หากท่านให้ความยินยอม ซึ่งในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ข้อมูลที่ท่านเข้าถึงขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเราอาจถูกเก็บรักษาไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อที่เราจะได้สามารถเสนอข้อมูลที่จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับท่านให้กับท่านได้ (เช่น ในรูปของจดหมายข่าว) ทั้งนี้ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเวลาโดยมีผลบังคับในเวลาต่อไป

  ในกรณีที่ท่านใช้บริการเฉพาะบุคคล เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทะเบียนของท่านและหลังจากนั้นเป็นเวลานานเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้ เราอาจแชร์ข้อมูลของท่านกับบริษัทในเครือฟูจิฟิล์มหากจำเป็นเพื่อตอบข้อซักถามของท่านหรือเพื่อการให้บริการ และเรายังอาจส่งข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับผู้จัดจำหน่ายซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการในประเภทและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

  ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นหรือที่ท่านให้ไว้ต่างหากเฉพาะเพื่อส่งอีเมลจดหมายข่าวของเราให้กับท่านตามที่ตกลงไว้ ซึ่งท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านและเลิกเป็นสมาชิกจดหมายข่าวได้ทุกเวลาโดยส่งข้อความถึงเราหรือใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe link) ในจดหมายข่าว

  หากเราได้รับที่อยู่อีเมลของท่านจากการขายสินค้าหรือบริการและท่านไม่ได้คัดค้าน เรามีสิทธิเสนอสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับที่ท่านซื้อต่อท่านเป็นประจำโดยใช้อีเมลของท่าน ซึ่งท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ใช้ที่อยู่อีเมลของท่านได้ทุกเวลาในภายหลัง โดยส่งข้อความถึงเราหรือใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe link) ในอีเมลของเรา

  เราอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาชื่อ-นามสกุลของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และตำแหน่งและวุฒิการศึกษาของท่าน (ถ้ามี) และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านเช่นนี้ได้ทุกเวลาในภายหลังด้วยการส่งข้อความถึงเราโดยเสียแค่ค่าส่งตามอัตราพื้นฐานเท่านั้น

 3. การแชร์และการเปิดเผยข้อมูล
  เราจะไม่เปิดเผยหรือส่ง แชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นเท่าที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยเราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวต่อเมื่อ

  (ก)ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

  (ข)มีความจำเป็นต้องจัดหาบริการของเราให้กับท่าน 

  (ค)เราเห็นว่าควรให้บริษัทในเครือฟูจิฟิล์มเป็นผู้ตอบข้อซักถามของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

  (ง)ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่มีค่าบริการ จึงต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆ ของท่านต่อสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นใดเพื่อการชำระเงินดังกล่าว
  (จ)ธุรกิจของเรามีการถ่ายโอนไม่ว่าโดยผลของกฎหมายหรือด้วยเหตุอื่นใด รวมทั้งจากการควบกิจการ การรวมกิจการ และการเลิกกิจการ หรือการโอนกิจการ

  (ฉ)กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ

  (ช)มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยฉับพลันทันทีเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์หรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 4. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
  เราอาจโอนและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับไปยังและในประเทศอื่นซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากประเทศที่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในกรณีนั้น เราจะมีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
  ฟูจิฟิล์มมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและทางการจัดองค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิด รวมทั้งการป้องกันการสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งสาธารณชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนหรือการใช้บริการเฉพาะบุคคลจะถูกโอนในรูปข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการถูกใช้ไปในทางที่ไม่ควรโดยบุคคลที่สามใดๆ
 6. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล
  เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อห้ามในการประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับท่าน หรือมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลและสิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับท่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่ที่ใด ซึ่งในกรณีนี้ท่านอาจติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่หรือในสถานที่ที่มีการฝ่าฝืนตามที่กล่าวอ้างนั้น

3. การใช้คุกกี้ เว็บทูลส์ และโซเชียลมีเดียปลั๊กอิน

 1. การใช้คุกกี้และเว็บทูลส์
  เว็บทูลส์ (โปรแกรมวิเคราะห์และบริการโซเชียลมีเดียต่างๆ) หลากหลายประเภทได้ถูกรวมเข้าไว้ในเว็บไซต์หรือ
  แอพของเราซึ่งใช้ “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้หรือไปยังแอพเพื่อเก็บรักษาข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์หรือแอพนั้น ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ไอพีปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และเมื่อมีการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ในคราวหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ก็จะถูกส่งจากไฟล์คุกกี้
  ในเว็บไซต์หรือแอพของเรา เราได้ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการให้ดำเนินการติดตามและท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ทุกเวลา แต่โปรดทราบว่าในกรณีนี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่ อีเมลที่เราส่งให้ท่านเป็นการส่วนตัวจะไม่ติดตามท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอีเมลอื่นๆ ที่เราส่งอาจมีกลไกระบบติดตามรวมอยู่ด้วย เราจึงยังสามารถระบุ traffic ของอีเมลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งรู้ว่าผู้ใช้ได้เปิดอีเมลแล้วหรือไม่ หากท่านต้องการให้แน่ใจว่าอีเมลของท่านจะไม่ถูกติดตาม กรุณาบอกเลิกการรับจดหมายข่าวและข่าวสารการตลาดของเรา (unsubscribe) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา กรุณาเข้าไปที่ 

  https://www.fujifilm.com/th/th/cookie-policy

 2. โซเชียลเน็ตเวิร์กปลั๊กอิน
  เว็บไซต์ของเราได้รวมหรืออาจรวมโปรแกรมปลั๊กอิน (Plug-ins) สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์ก (“เครือข่าย”) เข้าไว้ด้วย เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ปลั๊กอินเหล่านี้จะสามารถเชื่อมโยงเบราว์เซอร์ของท่านเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง คอนเทนต์ของปลั๊กอินจะถูกส่งโดยตรงจากเครือข่ายไปยังเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งเป็นการเสริมปลั๊กอินเข้าในเว็บไซต์ เราไม่สามารถควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยปลั๊กอิน ปลั๊กอินเสริมนี้จะแจ้งให้เครือข่ายรู้ว่าผู้ใช้ได้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราและแจ้งที่อยู่ไอพีของผู้ใช้ต่อเครือข่าย ถ้าผู้ใช้ล็อคอินเข้าเครือข่ายของปลั๊กอินนี้ในเวลานั้น เครือข่ายจะสามารถลิงก์การเข้าเว็บไซต์นั้นกับบัญชีของผู้ใช้

  หากผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอิน เช่นในกรณีของทวิตเตอร์ โดยการคลิ๊ก “Tweet This” หรือกรณีของเฟซบุ๊ค โดยการคลิก “I like” หรือเขียนคอมเม้นท์ ข้อมูลการติดต่อนี้จะถูกส่งตรงจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ไปยังเครือข่ายและถูกเก็บรักษาไว้ที่นั่น นอกจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ยังอาจถูกส่งไปเก็บไว้ที่นั่นด้วย เช่น ที่อยู่ไอพีของผู้ใช้ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ส่วนตัว และตัวแปรอื่นๆ

  หากท่านเป็นสมาชิกของเครือข่ายเฉพาะแห่งหนึ่งและไม่ต้องการให้เครือข่ายเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเราและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลที่เครือข่ายได้เก็บไว้แล้วเกี่ยวกับท่าน กรุณาปิดเว็บไซต์ของเราและ
  ล็อกเอ้าท์ออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านสำหรับเครือข่ายดังกล่าว แล้วค่อยกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้งในภายหลัง

  ากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายหรือท่านล็อกอินจากเครือข่ายก่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเครือข่ายจะสืบหาอย่างน้อยก็ที่อยู่ไอพีของท่านเพื่อเก็บไว้ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราไม่ว่าท่านจะมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอินหรือไม่ก็ตาม หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายโซเชียลมีเดียของเรา กรุณาเข้าไปที่https://www.fujifilm.com/th/th/socialmedia/policy/

4. ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก

เราจะไม่เก็บหรือขอข้อมูลส่วนตัวจากเด็กตามคำจำกัดความของกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งรู้ เราส่งเสริมให้บิดามารดาและผู้ปกครองของเด็กมีบทบาทต่อความสนใจและกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา

5. ลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าฟูจิฟิล์มไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการด้านการรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น เราส่งเสริมให้ผู้ใช้ของเราตระหนักว่าเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น พึงอ่านคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์นั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะกับข้อมูลที่เก็บโดยเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

6. ช่องทางติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ E-mail: ftai-dpo@fujifilm.com

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ฟูจิฟิล์มขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรืออัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้วนั้นให้ทราบ และเมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกในคราวหน้า กรุณาอย่าลืมอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้งเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว เพราะหากท่านยังคงใช้เว็บไซต์หรือแอพของเราหลังจากที่มีการโพสต์เปลี่ยนแปลงแล้ว หมายถึงท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

 

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด