หน้าหลัก

เงื่อนไขการใช้

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์”)

 • แสดงคอนเทนต์ของเว็บไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่ออ่าน
 • ดาวน์โหลดคอนเทนต์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ 
 • พริ้นต์คอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดมานั้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

คอนเท็นต์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความ กราฟฟิก แบบ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ และ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นทรัพย์สินของฟูจิฟิล์มหรือของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้สร้างคอนเท็นต์ดังกล่าว

ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

 1. เว้นแต่เว็บไซต์นี้จะอนุญาตไว้อย่างชัดเจนหรือได้รับอนุญาตจากฟูจิฟิล์มหรือจากบุคคลที่สามผู้ถือลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆก่อน ห้ามผู้ใช้ดัดแปลงแก้ไขคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดหรือพริ้นต์มาจากเว็บไซต์
 2. การคัดลอกหรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือสิ่งอื่นๆ ที่พิเศษเฉพาะจากเว็บไซต์มาใช้เป็นการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับรูปภาพหรือสิ่งเฉพาะดังกล่าวของบริษัท หรือผู้สร้างดั้งเดิม และ/หรือผู้ถือสิทธิคนอื่นๆ ดังนั้น ห้ามผู้ใช้กระทำการดังกล่าวข้างต้นเว้นแต่เว็บไซต์นี้จะอนุญาตไว้อย่างชัดเจนหรือได้รับอนุญาตจากฟูจิฟิล์มหรือจากบุคคลที่สามผู้ถือลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆก่อน
 3. การเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้โดยหลักการแล้วอนุญาตให้กระทำได้ แต่กรุณาอย่าสร้างลิงก์ดังต่อไปนี้
  • ลิงก์ที่เจตนาแสดงส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ภาษา HTML ของเว็บไซต์ภายในเฟรมอื่นๆ
  • ลิงก์ที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ จากเว็บไซต์เพื่อให้สามารถแสดงบนเว็บไซต์ของลิงเกอร์ (linker) นั้น
  • ลิงก์ที่อาจสร้างความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลิงเกอร์ (linker) กับบริษัท
  • ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีคอนเทนต์ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีผลต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • ลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
  • ลิงก์ประเภทอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือมีผลเสียกับบริษัท

  โปรดตระหนักว่าคอนเทนต์ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง URL โดยไม่ต้องแจ้ง นอกจากนั้น บริษัทยังไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้จากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท

 4. นอกจากเงื่อนไขในการใช้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้ยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดไว้แยกต่างหากในเว็บไซต์ด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์ คอนเทนต์ของเว็บไซต์ และการให้บริการเว็บไซต์นี้ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่ (as is)”  โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัย บริษัทไม่ให้คำรับรองใดๆ ในเรื่องความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้องเที่ยงตรง หรือความสมบูรณ์ของคอนเทนต์ใดๆ ของเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้จากการใช้เว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัทแก่ผู้ใช้ บริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเว็บไซต์ ตลอดจนดัดแปลงแก้ไขและอัปเดตคอนเทนต์ของเว็บไซต์ได้ทุกเวลา
 5. เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท เมื่อผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ที่มีลิงก์ ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้นและโปรดตระหนักว่าการใช้เว็บไซต์ที่มีลิงก์เป็นการใช้โดยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้จากการใช้เว็บไซต์ที่มีลิงก์
 6. เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชักชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้วยวิจารณญานของตนเอง
 7. เว็บไซต์นี้ รวมทั้งการตีความและการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เขตอำนาจเดิมสำหรับคดีความใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เป็นของศาลไทย