หน้าหลัก

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบาย CSR

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท Fujifilm มีต้นกําเนิดมาจากฟิล์มถ่ายภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ปริมาณมากในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องให้ลูกค้า "ซื้อด้วยความไว้วางใจ" เนื่องจากไม่สามารถลองใช้ก่อนได้ ดังนั้นสำหรับกลุ่มบริษัท Fujifilm แล้ว แนวทางที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความไว้วางใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมไว้ได้ จึงเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจของเรามาตั้งแต่แรกเริ่ม แนวทางนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของเรา และยังคงสืบสานต่อภายในกลุ่มของเราในฐานะ “DNA” ของกลุ่มบริษัท Fujifilm

[ภาพ]แนวทาง CSR ของกลุ่มบริษัท Fujifilm

แนวทาง CSR ของกลุ่มบริษัท Fujifilm

แนวทางของกลุ่มบริษัท Fujifilm ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการนำปรัชญาองค์กรของเราไปปฏิบัติผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่จริงใจและเป็นธรรม

เราจะไม่เพียงแต่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและกฎหมายของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง:

  1. พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก และสร้างคุณค่าเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

  2. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของเรา

  3. ทำการประเมินกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องว่าตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคมอย่างเพียงพอหรือไม่ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในเชิงรุก

  4. เพิ่มความโปร่งใสขององค์กรด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจัง

แผน CSR

กลุ่มบริษัท Fujifilm ได้ร่างแผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืนปี 2030 (SVP2030) ขึ้นมาเป็นแผน CSR ที่กำหนดให้เป็นเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ 2030 ซึ่งคาดว่าจะวางรากฐานของกลยุทธ์การจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานนี้ กลุ่มบริษัท Fujifilm จะแนะนำมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา รวมถึงการเปิดตัวเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาเป็นบริษัทที่สนับสนุนการสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้ได้มากขึ้น

[ภาพ]แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030

แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030

รายงานกิจกรรม CSR

บทนำสำหรับกิจกรรม CSR ของกลุ่มบริษัท Fujifilm สามารถดูรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิตประจำวัน รูปแบบการทำงาน ห่วงโซ่อุปทาน และการกำกับดูแลได้โดยคลิกที่แต่ละไอคอน

[ภาพ]รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานด้านความยั่งยืน

โปรดดูรายงานด้านความยั่งยืนฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังที่เว็บไซต์ FUJIFILM Holdings