หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ของ R&D

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้าข้อของ R&D นี้ เรามุ่งมั่นที่จะ “ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต” และเพื่อสร้าง “การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มีอยู่ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ”