หน้าหลัก

โซเชียลมีเดีย

ทัศนะและพฤติกรรมดังต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการบริหารจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของฟูจิฟิล์ม
โซเชียลมีเดียหมายถึงเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บเทคโนโลยีที่คนจำนวนมากมายมหาศาลใช้ในการสื่อสารด้วยการโพสต์ข้อความ

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเว็บสําหรับการใช้งานโดยผู้ใช้รายบุคคลจํานวนมากโดยที่ไม่ระบุจํานวน ซึ่งต้องสื่อสารผ่านการโพสต์ข้อมูล

นโยบายพื้นฐาน

พนักงานของฟูจิฟิล์มทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามกฎบัตรว่าด้วยพฤติกรรมองค์กรและหลักจรรยาบรรณธุรกิจของฟูจิฟิล์มในการใช้โซเชียลมีเดีย พนักงานควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่มีลักษณะก้าวร้าวซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจและยึดหลัก “เปิดกว้าง เป็นธรรม และชัดเจน” ในการสื่อสาร และพนักงานทุกคนจะต้องประพฤติตนด้วยความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา

กฎบัตรว่าด้วยพฤติกรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฟูจิฟิล์ม
หลักจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฟูจิฟิล์ม

 

การทำความเข้าใจโซเชียลมีเดีย

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียควรเข้าใจว่าผู้ใช้จำนวนมากมายมหาศาลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ต ข้อความเหล่านั้นเมื่อโพสต์แล้วไม่สามารถลบทิ้งโดยสิ้นเชิงได้ และข้อความที่คนผู้หนึ่งโพสต์มีผลสะท้อนต่อบริษัทของเขา ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังต่อข้อความโพสต์ของผู้อื่นและในขณะเดียวกันรับผิดชอบต่อความประพฤติของตนเอง

ถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกคน

ข้อความที่โพสต์โดยพนักงานผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของฟูจิฟิล์มไม่ใช่ประกาศและความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของฟูจิฟิล์มเสียทั้งหมด ประกาศและความเห็นอย่างเป็นทางการของฟูจิฟิล์มจะปรากฏในเว็บไซต์ ข่าวแจก และเอกสารทำนองเดียวกันของฟูจิฟิล์มเอง

รายชื่อโซเชียลมีเดียทางการ