หน้าหลัก

กลุ่มธุรกิจ | โซลูชันวัสดุและด้านการดูแลสุขภาพ

สื่อบันทึก

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและไอที เราให้บริการสื่อบันทึกข้อมูลและหน่วยเก็บข้อมูลถาวรสําหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลดิจิทัลที่สังคมสะสมไว้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา เราช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จําเป็นสําหรับการปกป้องข้อมูลดิจิทัลที่สําคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว และรับรองถึงการใช้ข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

[รูปภาพ]LTO Ultrium8

เทปบันทึกแม่เหล็กสําหรับคอมพิวเตอร์ (สื่อจัดเก็บข้อมูล)

เทปแม่เหล็กคือวิธีการจัดเก็บระยะยาวที่ปลอดภัยมาก โดยมีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม นับตั้งแต่การพัฒนาวิดีโอเทปเป็นครั้งแรกสําหรับการแพร่ภาพในญี่ปุ่นในปี 1959 Fujifilm ได้ทํางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในประสิทธิภาพของเทปแม่เหล็กและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เริ่มจัดหาเทปบันทึกแม่เหล็กปริมาณมหาศาลสําหรับพื้นที่สํารองของคอมพิวเตอร์โดยใช้แบเรียมเฟอร์ไรต์ ซึ่งเป็นสื่อกลางแม่เหล็กที่พัฒนาขึ้นเป็นการภายใน โดยนํามาใช้ในบริษัท รัฐบาล สถาบันการเงิน และหน่วยงานวิจัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

[รูปภาพ]บริการจัดเก็บข้อมูลถาวร

บริการจัดเก็บข้อมูลถาวร

ข้อมูลที่บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ เก็บรักษาไว้นั้นแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในรูปแบบอะนาล็อกและดิจิทัล ความถี่ในการใช้งาน และระยะเวลาการเก็บรักษา เราให้บริการที่ลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลในขณะที่แปลงข้อมูลเป็นสินทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนการดําเนินงานด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บสื่อจะจัดประเภทโดยอัตโนมัติตามความถี่ของการใช้งาน และการแปลงข้อมูลอะนาล็อกให้เป็นระบบดิจิทัล