หน้าหลัก

โมดูลปัญญาประดิษฐ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์

ฟูจิฟิล์มมอบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนทางภาพถ่ายและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโดยภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก