Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Hóa học Vật liệu

Khả năng tạo ra các vật liệu mới biến những điều không thể thành có thể, thông qua kiểm soát hoàn toàn cấu trúc phân tử và trạng thái của các hợp chất

Kiểm soát hướng ở mức phân tử

Đạt được các mục tiêu thông qua kiểm soát sự hiện diện của các phân tử, cũng như thiết kế và tổng hợp các cấu trúc phân tử.

Ví dụ về Thiết kế Phân tử cho Thuốc nhuộm có Khả năng Tái tạo màu Hiệu quả

Công nghệ Photopolymer