Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Quang học

Khả năng Thiết kế Quang học, Mô phỏng và Đo lường

  • Chúng tôi xử lý mọi vấn đề từ quy mô macro đến nano, cho nhiều loại chất khác nhau (mắt kính cho đến đời sống)

  • Tạo các thuộc tính quang học mới trong lĩnh vực nano

  • Tiết lộ độ nhạy như một hiện tượng vật lý và thiết kế ánh sáng